reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62.519.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości 57.879.595,16 zł,

2)dochody majątkowe w wysokości 4.639.464,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 64.040.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości 53.803.813,76 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości 10.236.336,24 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.069.669,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.521.090,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.521.090,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.221.090,00 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 1.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł,

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie - 1.500.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień, z czego:

1)przeciwdziałanie alkoholizmowi 442.700,00 zł,

2)zwalczanie narkomanii 7.300,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.):

1)dochody w wysokości 60.000,00 zł,

2)wydatki w wysokości 60.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 297.573,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych na:

1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikające z załącznika nr 3 - w ramach zadań rocznych,

c) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.

2)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 151.924,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 400.076,00 zł, z przeznaczeniem na:

1)odprawy należne pracownikom gminnych jednostek budżetowych na podstawie odrębnych ustaw - 225.000,00 zł,

2)fundusz zdrowotny nauczycieli - 38.076,00 zł,

3)realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 137.000,00zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Przybyłek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/32/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama