| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Rybno

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.),po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno, stanowiący załącznik do uchwały nr XXIX/10/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Rybno, zmienia się w ten sposób, że:

1. W § 7, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 110, 120, 240, 1100, 2200l.".

2. § 13 otrzymuje brzmienie:

1 Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości :

1) z obszarów zabudowy wiejskiej-jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane- co 2 tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- co 4 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji- co dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 30 listopada;

d) ZSEiE i wielkogabarytowe- jeden raz w kwartale;

e) popiół- co dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, co 4 tygodnie w okresie od 1 maja do 31 października

2) z obszarów zabudowy wiejskiej-wielorodzinnej (bloki) :

a) odpady zmieszane- co 2 tygodnie;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe- co 2 tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji- 2 razy w tygodniu;

d) ZSEiE i wielkogabarytowe- jeden raz w kwartale;

e) popiół- co dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, co 4 tygodnie w okresie od 1 maja do 31 października

3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie prowadzone z pojemników zgodnie z częstotliwością określoną dla odpowiednich rodzajów zabudowy jednorodzinnej.

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się poprzez zgromadzenie odpadów w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

5. Właściciel nieruchomości obowiązany jest umożliwić dostęp do pojemników ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi, na czas ich odbierania przez przedsiębiorcę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kornacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »