| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-2/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z infrastrukturą „ostatniej mili”

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Anna Michalak
5. Krzysztof Mościbrocki- referent
6. Zenona Nowak
7. Bogumił Pliszka
8. Ireneusz Rek
9. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 tiret 1, tiret 2 i tiret 4 Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z infrastrukturą "ostatniej mili".


Uzasadnienie

Rada Miejska w Mikołajkach w dniu 11 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr II/15/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z infrastrukturą "ostatniej mili".W dniu 16 grudnia 2014 r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 23 grudnia 2014 r. zawiadomiono Gminę Mikołajki, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 14 stycznia 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Mikołajki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium i stwierdził, że "zapis § 2 ust. 3 tiret 1 badanej uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach jest powtórzeniem art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i nie jest to błąd, odnośnie § 2 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały, to celem tego zapisu było weryfikacja zwolnienia z podatku od nieruchomości."Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 tego przepisu oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.). Stosownie do art. 20 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 7 ust. 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielenie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.Rada Miejska w Mikołajkach postanowiła w § 2 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały, że "Podatnik korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zwolnienie do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach", w § 2 ust. 3 tiret 1 postanowiła, że "Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej", w § 2 ust. 3 tiret 2 postanowiła, że wraz z wyżej wymienionym wnioskiem ma złożyć "zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie" oraz w § 2 ust. 3 tiret 4 "decyzję o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót budowlanych wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu." Analiza treści powyższych zapisów uchwały daje podstawy do stwierdzenia, że w ramach wskazanej delegacji ustawowej brak jest upoważnienia Rady Miejskiej w Mikołajkach do formułowania tego rodzaju zapisów.Zwolnienie podatkowe to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej kategorii podmiotów (zwolnienie podmiotowe) lub zwolnienie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe). W myśl art. 7 ust. 3 w zw. z art. 20 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić jedynie inne zwolnienia przedmiotowe, a jeżeli uchwała taka przewiduje udzielenie pomocy publicznej, powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.Tak więc, zgodnie z powyższą delegacją ustawową, rada gminy może wprowadzić jedynie zwolnienia przedmiotowe. Zwolnienia te mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności. Cechy przedmiotu zwolnienia powinny zostać tak określone, żeby dotyczyły nieoznaczonego indywidualnie podatnika i by nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika. Rada gminy nie posiada natomiast kompetencji do określania zasad udzielania zwolnień w podatku od nieruchomości, warunków, jakie podatnik musi spełnić by takie zwolnienie uzyskać, czy też sankcji za niedotrzymanie warunków zwolnienia.Organowi stanowiącemu gminy nie przyznano także uprawnień do stanowienia przepisów dotyczących: przedkładania organowi podatkowemu dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania. Takich kompetencji również nie nadało Radzie Miejskiej w Mikołajkach powołane w § 2 ust. 1 podstawie prawnej badanej uchwały, Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 352 z 2013 r.). Wobec powyższego zapisy uchwały określające konieczność przedkładania organowi podatkowemu dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania, przekraczają ustawowy zakres upoważnienia, udzielonego w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach opłatach lokalnych. Organowi stanowiącemu gminy przyznano natomiast kompetencję do wprowadzania wyłącznie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. Ponadto, zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zapisy § 2 ust. 3 tiret 1 i tiret 2 badanej uchwały, które zawierają definicje za aktem ustawowym dosłownie, bez wskazania miejsca publikacji, naruszają delegację zawartą w art. 7 ust. 3 w zw. z art. 20 b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Powyższe zapisy są powtórzeniem zapisów art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404 ze zm.).Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej "Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie."Na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Powyższe rozporządzenie określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, niezbędnych do udzielenia tej pomocy oraz wzór formularza informacji.W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uznało, iż należy stwierdzić nieważność badanej uchwały, w zakresie § 2 ust. 2, § 2 ust. 3 tiret 1, tiret 2 i tiret 4 Uchwały Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z infrastrukturą "ostatniej mili" z uwagi na brak podstaw prawnych do regulowania, w drodze uchwały organu stanowiącego gminy, wyżej wymienionych zagadnień, tj. przedkładania organowi podatkowemu dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania oraz składania pisemnego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach uzasadniającego zwolnienie z podatku od nieruchomości.W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że powszechnie obowiązujący porządek prawny zostaje naruszony w stopniu istotnym nie tylko poprzez regulowanie przez gminę raz jeszcze tego, co zostało już uregulowane w źródle powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego. Tak rozumiane naruszenie delegacji ustawowej jest istotne zważywszy na fakt, że te same pojęcia zdefiniowane w akcie prawa miejscowego mogą być inaczej interpretowane niż w "otoczeniu prawnym", jakim są przepisy ustawy. Założenie racjonalności prawodawcy skutkuje uznaniem, że poprzez sam fakt zdefiniowania w akcie prawnym określonych pojęć, prawodawca daje wyraz temu, że zamierza przypisać definiowanym zwrotom nie tylko inne znaczenie niż w języku potocznym, ale też inne znaczenie niż powszechnie przyjmuje się w innych aktach prawnych. W konsekwencji przepisy aktów prawa miejscowego odwołujące się do "powtórnie" zdefiniowanych pojęć mogłyby być interpretowane inaczej niż gdyby to nastąpiło przy zastosowaniu rozumienia tych pojęć poddanych wykładni w ramach przepisów ustawy (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 listopada 2009 r., II OSK 1256/09).Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej części) zaliczyć należy między innymi naruszenia przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »