| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/15 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4-6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r., poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 oraz 1146) Rada Miasta Olsztyna uchwala,co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto Olsztyn,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

3) rodzinie - należy przez to rozumieć następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,

4) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn.zm.), z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

§ 2. Ustala się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli wraz z liczbą punktów:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie
jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - 20 punktów,

3) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

a) do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 15 punktów,

b) od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych - 10 punktów,

c) powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 punktów,

4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola:

a) powyżej 6 godzin dziennie - 7 punktów,

b) do 6 godzin dziennie - 5 punktów.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.:

1) oświadczenie rodziców/a o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym - załącznik nr 1,

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców/a kandydata,

3) oświadczenie rodziców/a dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (do 6 godzin lub powyżej 6 godzin) - załącznik nr 2,

4) oświadczenie rodziców/a o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


Halina Ciunel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności rolniczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie rodzica/ów dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie rodzica/ów o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »