| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Łukta

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 - 2019 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 21 ustawy ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) - Rada Gminy w Łukcie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2019 oraz zasady postępowania w zakresie zaspokajania mieszkaniowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.tj.z 2014 r. poz. 150).

2. Zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób gminy Łukta,

3. Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łukta.

4. Dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 966).

5. Uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Łukta z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łukta.

Rozdział 2.
PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU

§ 3. 1. Prognozowany stan wielkości zasobu przedstawia poniższa tabela; przedstawione wielkości są prognozą na koniec poszczególnych lat, odnoszą się do wielkości zasobu z końca 2014 r., która wynosiła 16 lokali mieszkalnych ogółem o powierzchni 957,58 m2.

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba lokali mieszkalnych

15

14

13

12

11

Lokale socjalne

-

-

-

-

-

Ogółem

15

14

13

12

11

Powierzchnia użytkowa w m2

911,15

867,03

811,06

782,06

726,28

2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego uzależniony jest od wieku budynków, przeprowadzonych w przeszłości remontów oraz od stanu jego utrzymania. Zasób mieszkaniowy znajduje się zarówno w budynkach będących w całości własnością gminy, jak również w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali. Generalnie należy stwierdzić, iż stan techniczny budynków jest bardzo zły z uwagi na ich wiek i brak w przeszłości przeprowadzania kapitalnych remontów. Aktualną strukturę budynków pod względem ich wieku przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Wiek budynku - lokalu

%

Ilość lokali

Ilość budynków

1.

Do 50 lat

7

1

1

2.

Od 50 - 100 lat

93

15

11

3.

powyżej 100 lat

-

-

-

Razem

100

16

12

3. Stan techniczny budynków lub poszczególnych elementów wskazują na konieczność przeprowadzenia remontów i modernizacji w zakresie remontów elewacji, dachów, remont kominów. W lokalach wykonywane będą roboty związane z wymianą drzwi, części podłóg, oraz inne roboty, które obciążają wynajmującego. Należy przyjąć zasadę, iż we wszystkich budynkach, gdzie pozwolą warunki techniczne, należy odchodzić od ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie.

Rozdział 3.
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO

§ 4. 1. Analiza struktury wielu budynków, w których znajduje się zasób mieszkaniowy, wskazuje, iż 93 % budynków znajduje się w użytkowaniu powyżej 80 lat oraz 7% budynków powyżej 30 lat.

2. Jako priorytetowe uznaje się remonty przeprowadzane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności instalacji elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych i spalinowych, remonty dachów.

3. Jako standard docelowy uznaje się przeprowadzenie remontów zmierzających do poprawy warunków technicznych i funkcjonalności zasobu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a nie remontów o charakterze zachowawczym.

4. Sposób wykorzystania planowanych środków finansowych na poszczególne zadania remontowe wynikające z analizy potrzeb w kolejnych latach obrazuje poniższa tabela:

procentowy udział w kosztach

Lp.

Nazwa zadania

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Roboty dekarskie

3

3

-

4

4

2.

Elewacje

-

1

2

3

2

3.

Klatki schodowe

-

-

-

-

-

4.

Roboty wentylacyjne, kominy

6

-

-

-

-

5.

Instalacje elektryczne

-

-

-

1

-

6.

Stolarka budowlana (okna, drzwi, podłogi )

1

-

1

1

1

7.

Instalacje wodno-kanalizacyjne

-

-

-

-

-

8.

Roboty zduńskie

-

-

-

-

-

9.

Remonty kapitalne

1

2

2

1

1

10.

Remonty bud. gospodarczych

2

3

4

3

2

5. W celu utrzymania należytego stanu technicznego budynków ustala się priorytety działań remontowych wynikające z analizy potrzeb, które obejmują w szczególności:

a) termomodernizację budynków ze szczególnym uwzględnieniem dociepleń ścian i dachów,

b) modernizację wentylacji,

c) remont kominów.

6. Zakład Gospodarki Komunalnej ustali coroczne plany koniecznych remontów uwzględniających priorytety jak w pkt 5.

7. Dokonane remonty pozwolą na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej nie pogarszającym się, a przy ich systematycznej realizacji doprowadzą do poprawy stanu technicznego zasobu.

Rozdział 4.
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 5. 1. Prognozuje się sukcesywną sprzedaż lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach do uzyskania 100% sprzedaży.

2. Zasady sprzedaży lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Łukta.

Rozdział 5.
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 6. 1. Na pisemny wniosek najemców zajmujących lokale z gminnego zasobu mieszkaniowego stosuje się obniżki czynszu.

2. Do warunku uzasadniającego obniżenie czynszu najmu zalicza się:

a) spełnianie kryterium dochodowego uzasadniającego stosowanie obniżek czynszu określonego uchwałą Rady Gminy Łukta w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

3. Ustala się następujące wysokości obniżek czynszu:

Średni dochód na członka rodziny w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

wysokość obniżki

nie więcej niż 60 % najniższej emerytury

10 %

od 60 % do 100 % najniższej emerytury

5 %

§ 7. 1. Stawki czynszu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt Gminy, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu. Do czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu należą:

a) miejscowość, w której budynek jest położony,

b) wyposażenie budynku (lokalu) w urządzenia techniczne i instalacje,

c) ogólny stan techniczny budynku.

2. Podwyższenie czynszu może być dokonane raz w roku.

§ 8. 1. Czynniki podwyższające i obniżające stawkę bazową czynszu:

1) . czynniki podwyższające:

a) . Centralne ogrzewanie w lokalu - 10 %

b) . Instalacja wodociągowa w lokalu - 5 %

c) . Instalacja kanalizacyjna w lokalu - 5 %

d) . Lokal z pomieszczeniem na łazienkę - 5 %

e) . Lokal wyposażony w WC - 5 %

f) . Lokal wyposażony w CW - 10 %

2) . czynniki obniżające:

a) . Lokal w budynku do rozbiórki - 15 %

b) . Lokal w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego - 10 %

c) . Lokal z kuchnia bez bezpośredniego ośw. naturalnego - 5 %

d) . Lokal wspólny - 5 %

e) . WC położone poza lokalem w tym samym budynku - 5 %

f) . WC poza budynkiem - 10 %

g) . Lokal w budynku bez kanalizacji - 10 %

h) . Lokal w budynku z kanalizacją lokalną (szambo) - 10 %

i) . Lokal w budynku bez instalacji wodociągowej - 5 %

j) . Lokal położony w miejscowości bez komunikacji PKS - 10 %

§ 9. Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego stanowi 50 % stawki bazowej czynszu.

§ 10. W przypadku najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej lokatorów, za pomieszczenia wspólne najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 11. Czynsz i opłaty za świadczenia jest płatny do 10 każdego miesiąca na rachunek Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 6.
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI

§ 12. Zarządzanie budynkami, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących własność Gminy Łukta wykonywane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie.
Nie przewiduje się w latach obowiązywania Programu zmian w zakresie zarzadzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 7.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I WYSOKOŚCI WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH

§ 13. 1. 1. Jako źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej przyjmuje się:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe,

- środki pochodzące z budżetu gminy.

2. Procentowy udział źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Źródła finansowania w procentach

2015

2016

2017

2018

2019

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne

100

100

100

100

100

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe

-

-

-

-

-

Razem

100

100

100

100

100

3. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższa tabela:

Wydatki związane z utrzymaniem zasobu
mieszkaniowego w %


2015


2016


2017


2018


2019

Koszty bieżącej eksploatacji

40

41

38

42

40

Koszty remontów

20

19

18

19

18

Koszty modernizacji lokali i budynków

21

20

19

19

20

Koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi

19

20

25

20

22

Razem

100

100

100

100

100

4. W okresie objętym programem nie przewiduje się zakupów i budowy nowych lokali mieszkalnych.

Rozdział 8.
POPRAWA WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM

§ 14. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym określa się poniższe zasady jako priorytetowe:

1. Gmina Łukta nie zapewnia, ale pomaga członkom wspólnoty samorządowej w ich wysiłkach w uzyskaniu mieszkania, kierując się zasadami ujętymi w odrębnych przepisach.

2. Gmina Łukta, podejmuje działania zmierzające do pozyskania nieodpłatnie budynków stanowiących mienie innych podmiotów lub jednostek samorządu terytorialnego, nadające się do adaptacji na lokale.

3. Stwarzając atrakcyjne zachęty do wykupu mieszkań komunalnych Gmina Łukta dążyć będzie do dokonania sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach, w których udział gminy w częściach wspólnych nieruchomości jest niższy niż 30 %.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta

§ 16. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Łukta z dnia 27 listopada 2009 r. Nr XXXVI/202/2009 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 - 2014 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Łukta.

2. Do dnia wejścia w życie zarządzenia Wójta Gminy Łukta w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, obowiązują stawki czynszu określone w dotychczas obowiązujących przepisach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marta Drozdowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »