| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-60/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak
6.Krzysztof Mościbrocki
7. Zenona Nowak
8. Bogumił Pliszka- referent
9. Ireneusz Rek

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w związku z art.11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 ze. zm./

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 3, § 6 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 5 załącznika nr 2 Uchwały Nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Giżycku na sesji w dniu 22 stycznia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr IV/7/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.W dniu 30 stycznia 2015 r. uchwałę tę przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem z dnia 12 lutego 2015 r. zawiadomiono Gminę Miejską Giżycko, że uchwała będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 19 lutego 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Miejskiej Giżycko nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Zgodnie z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.W § 3 badanej uchwały Rada Miejska w Giżycku postanowiła, że w przypadkach, gdzie do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów ze szkół lub przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla obliczenia dotacji przyjmuje się:1) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku budżetowego liczbę tych uczniów z pierwszego roboczego dnia stycznia tego roku budżetowego,2) w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego liczbę tych uczniów z dnia 30 września tego roku budżetowego.Powyższe postanowienie wykracza poza ustawowe upoważnienie dla organu stanowiącego do regulowania przedmiotowej materii w drodze aktu prawa miejscowego.Przywołane powyżej przepisy upoważniają Radę Miejską w Giżycku jedynie do określenia podstawy obliczenia dotacji.Możliwość różnicowania podstawy dotacji w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz od 1 września do 31 grudnia danego roku budżetowego nie znajduje uzasadnienia art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.Stanowiska sądów administracyjnych w zakresie zagadnień udzielania dotacji zostały zawarte m. in. w wyrokach: WSA w Krakowie 19 lutego 2009 r., sygn.. akt I SA/KR 1106/08; WSA we Wrocławiu z 16 grudnia 2005 r., sygn. akt II WSA/Wr 2475/03; WSA w Olsztynie z 19 września 2012 r., sygn. akt I SA/OL 349/12; WSA w Olsztynie z dnia 1 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/OL 468/13).Z powyższych wyroków wynika, że organ jednostki samorządu terytorialnego, wykonując kompetencję prawodawczą wynikającą z upoważnienia ustawowego, obowiązany jest ściśle działać w granicach tego upoważnienia. Nie ma uprawnień do regulowania tego, co uregulowano w ustawie, regulować kwestii ustawowych w sposób odmienny bądź wychodzić poza zakres upoważnienia ustawowego.W § 6 ust. 2 pkt 4 badanej uchwały Rada Miejska w Giżycku postanowiła, że podmiot uprawniony do otrzymania dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację zawierającą wykaz uczniów.W pkt 5 załącznika nr 2 do badanej uchwały wskazano, że informacja ma zawierać wykaz uczniów zapisanych do szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca.Zgodnie z art. 80 ust. 3g oraz art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty organy jednostek samorządu terytorialnego w związku z przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji mogą przetwarzać dane osobowe uczniów tych szkół i placówek. Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wynika, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (art. 1 ust. 1), a przetwarzanie tych danych może mieć miejsce jedynie w zakresie i trybie określonych ustawą (art. 1 ust. 2), za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (art. 6 ust. 1), przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 1). Zdaniem Kolegium Izby zapisy zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4 oraz w pkt 5 załącznika nr 2 do przedmiotowej uchwały, dotyczące obowiązku przedkładania wykaz uczniów wykraczają poza kompetencje organu stanowiącego wynikające z treści art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty i są sprzeczne z art. 80 ust. 3g oraz art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty. Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów placówek oświatowych dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a nie sytuacji związanych z planowaniem, przyznawaniem oraz rozliczaniem dotacji. Składanie takich danych w informacjach miesięcznych o aktualnej i faktycznej liczbie uczniów nie mieści się w ramach prowadzonej kontroli.Podobne stanowisko w kwestii żądania przez gminę danych osobowych zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 15 maja 2012 r. (sygn. akt. SA/Gd 245/12). Zdaniem Sądu "Żądanie udostępnienia danych osobowych w każdym przypadku powinno opierać się na stosownej podstawie prawnej. Stąd też należy ocenić, iż kwestionowana regulacja w w/w zakresie ustanowiona została bez upoważnienia ustawowego, niezbędnego dla nałożenia tego rodzaju obowiązków". Ustawowo dopuszczona możliwość przetwarzania danych osobowych uczniów szkół i placówek dotyczy jedynie sytuacji związanych z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki. Nie może więc budzić wątpliwości, że przetwarzanie danych poza prowadzoną kontrolą nie znajduje upoważnienia ustawowego".Powyższe stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zostało podtrzymane również przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. (sygn. akt II GSK 1589/14).Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdza, że Rada Miejska w Giżycku w postanowieniach § 3, § 6 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 5 załącznika nr 2 do Uchwały Nr IV/7/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, wykracza poza granice upoważnienia wynikającego z ustawy o systemie oświaty.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Wencel

Właściciel i prezes firmy WNCL Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »