| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 12 czerwca 2012r. poz.647 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy Stawiguda, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, uchwala co następuje :

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje teren o powierzchni 4,46ha.

3. Zakres i granice planu zostały określone uchwałami Rady Gminy Stawiguda: Nr XXV/199/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda (Kryspol) oraz Nr XXV/200/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda.

4. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń, stanowiących treść niniejszej uchwały,

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załączniki Nr1 i Nr2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr3 do uchwały,

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik Nr4 do uchwały.

§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - MN,

2) tereny zabudowy zagrodowej - RM,

3) tereny leśne - ZL,

4) tereny zieleni naturalnej - ZN,

5) tereny oraz zasady obsługi w zakresie komunikacji kołowej i pieszej oznaczone na rysunku planu symbolami KDW, KDX, KP,

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - §5 uchwały,

7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - §6 uchwały,

8) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - §7 uchwały,

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury - §8 uchwały,

10) granice i sposób zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych - §9 uchwały,

11) szczegółowe zasady podziału i scalania nieruchomości, §10 uchwały,

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - §11 uchwały,

13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów - §12 uchwały,

14) przeznaczenie terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady podziału nieruchomości - §13 uchwały,

15) określenie stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art.35 ust4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - §14 uchwały,

16) inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy - §15 uchwały.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe i przeznaczenie dopuszczalne. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne odnoszą się do wszystkich elementów zagospodarowania niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji.

§ 3. 1. Następujące treści oznaczeń graficznych na rysunku planu są obowiązujące:

1) granica opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, w miejscach, gdzie nie wrysowano nieprzekraczalnej linii zabudowy odległości od granicy działki należy przyjąć zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) przeznaczenie terenów elementarnych określone symbolem literowym.

2. Linie wewnętrznego podziału obowiązują w zakresie ilustracji cech geometrycznych podziału i zasad ustalonych w §13 uchwały.

3. Oznaczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz włączenie 1KDW do istniejącej drogi poza granicami planu - podano informacyjnie.

4. Oznaczenia obowiązujące na podstawie przepisów odrębnych:

1) strefa ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny) wzdłuż linii napowietrznej SN 15kV, która traci moc z chwilą skablowania danej linii lub jej likwidacji.

2) stanowisko archeologiczne Nr I AZP 26-60/19.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Stawiguda, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi i określony jednym symbolem, zgodnie z rysunkiem planu,

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które spełnia funkcję nadrzędną i przeważa na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe; przeznaczenie dopuszczalne winno występować łącznie z przeznaczeniem podstawowym zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale III niniejszej uchwały,

5) poziomie terenu - należy przez to rozumieć poziom terenu zdefiniowany w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki i żaden element budynku nie może przekroczyć tej linii,

7) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć jako sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na jednej działce budowlanej,

8) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza,

9) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zdefiniowaną w przepisach odrębnych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

10) złożonych warunkach gruntowych, należy przez to rozumieć definicje zawarte w przepisach odrębnych, dotyczących ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

11) szyldzie - należy przez to rozumieć płaski znak będący oznaczeniem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający informację o rodzaju prowadzonej działalności.

Rozdział 2.

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem.

§ 5. 1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów elementarnych,

2) zakazuje się lokalizacji wszelkich nośników reklamowych oraz stosowania oświetlenia pulsacyjnego oraz tablic LCD na szyldach,

3) ogrodzenia od strony ulic nie mogą przekraczać wysokości 1,60m od poziomu terenu; ogrodzenia należy wykonać z materiałów tradycyjnych takich, jak: drewno, kamień, cegła lub metalowe kute, z możliwością łączenia wyżej wymienionych materiałów; zakaz stosowania ogrodzeń pełnych na całej długości oraz prefabrykowanych żelbetowych,

4) w granicach opracowania planu nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wymagają rehabilitacji lub obszary wymagające przekształceń i rekultywacji.

§ 6. 1. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1) cały teren opracowania położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki, na którym obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu, wynikające z przepisów o ochronie przyrody i stosownych rozporządzeń,

2) na terenie opracowania nakazuje się ochronę istniejącego drzewostanu, istniejące pojedyncze drzewa lub grupy drzew na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie, o ile nie jest to sprzeczne z uwarunkowaniami wynikającymi z bezpieczeństwa ludzi i mienia lub względów komunikacyjnych,

3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

4) zakazuje się nielegalnego wydobywania gruntu (piasek, żwir, pospółka),

5) na terenie opracowania występują urządzenia melioracji szczegółowych, nakazuje się zachowanie ich drożności i ochronę przed uszkodzeniem podczas wykonywania prac ziemnych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

6) w nowej zabudowie zakazuje się stosowania wysokoemisyjnych systemów grzewczych, wpływających znacząco negatywnie na jakość powietrza, stosownie do przepisów odrębnych,

7) nakazuje się na terenie własnej działki gromadzenie odpadów komunalnych poddawanych okresowemu wywozowi zgodnie z przepisami odrębnymi; zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach własnych działek lub terenu elementarnego,

8) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,

9) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć następująco:

a) dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczonej symbolem MN, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stosownie do przepisów odrębnych,

b) dla terenu zabudowy zagrodowej oznaczonego symbolem RM, jak dla terenu zabudowy zagrodowej stosownie do przepisów odrębnych.

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1) na terenie objętym planem do przestrzeni publicznych należy teren oznaczony symbolem 1KP.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie objętym planem występuje stanowisko archeologiczne Nr I AZP 26-60/19 (oznaczone na rysunku planu), dla którego obowiązują następujące ustalenia:

a) prace ziemne należy poprzedzić weryfikacyjnymi badaniami archeologicznymi,

b) inwestycje liniowe infrastruktury technicznej (np. gaz, elektroenergetyka podziemna, kanalizacja, telekomunikacja) winny być prowadzone pod stałym nadzorem archeologicznym,

c) na wyżej wymienione badania lub nadzór archeologiczny należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2) inne obiekty chronione lub wymagające ochrony - nie występują.

§ 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) na terenie objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów oraz tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i zagrożonych powodzią.

§ 10. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) procedury scalania i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, nie wyznacza się,

2) parametry nowo wydzielanych działek budowlanych zawarte są w rozdziale III uchwały, w przepisach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych,

3) dopuszcza się łączenie działek i realizację jednego obiektu na dwóch lub więcej połączonych działkach; w takim przypadku parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu należy przyjąć jak dla jednej działki budowlanej.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. W rozwiązaniach komunikacyjnych ustala się jako obowiązujące:

1) szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale III uchwały,

2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej:

a) ilość miejsc postojowych dla zabudowy jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 dom,

b) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W rozwiązaniach infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:

1) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej. Doprowadzenie wody do poszczególnych działek w ciągach komunikacyjnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,

2) nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,

3) wody opadowe z dachów projektowanej zabudowy i terenu działki należy zagospodarować w granicach własnych działki, bez szkody dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) wody opadowe i roztopowe z terenów o szczelnej nawierzchni należy odprowadzić do odbiorników lub studni chłonnych po uprzednim podczyszczeniu w stopniu określonym w przepisach odrębnych,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych stacji transformatorowych zasilanych dwustronnie z istniejących linii 15kV. Rozprowadzenie po terenie - kablowe; wszelkie występujące kolizje z istniejącą siecią należy przebudować i dostosować do nowych warunków zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

6) przez teren opracowania przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN15kV wzdłuż której należy zachować strefę ograniczonego zagospodarowania (pas techniczny, który wynosi 7,0m w obie strony od osi słupów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu), dla której obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych. Strefa ograniczonego zagospodarowania traci moc z chwilą skablowania danej linii lub jej likwidacji,

7) linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne; wszelkie występujące kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną należy przebudować i dostosować do nowych warunków zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

8) dopuszcza się lokalizowanie sieci gazowej na terenie objętym opracowaniem; zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej należy realizować na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych,

9) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, można lokalizować na całym terenie objętym planem, jeżeli taka inwestycja zgodna jest z przepisami odrębnymi,

10) dopuszcza się wykonanie sieci i obiektów infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę i zieleń o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę, sieci i obiekty infrastruktury technicznej należy lokalizować w sposób nie kolidujący z przyszłym zagospodarowaniem terenu np. w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę lub wzdłuż granicy działek,

11) dopuszcza się realizacje indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne montowane na budynkach oraz pompy ciepła, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

1) teren objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, należy użytkować w sposób dotychczasowy,

2) zakazuje się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu właściwych przepisów ustawy Prawo budowlane, za wyjątkiem zaplecza budowy w okresie realizacji inwestycji.

Rozdział 3.

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

§ 13. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasad podziału nieruchomości - załącznik Nr1

Symbol terenu elementarnego

Ustalenia

1MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarczo - garażowa, obiekty małej architektury.
3.Na terenie elementarnym mogą wystąpić fragmentarycznie złożone warunki gruntowe; kategorię geotechniczną obiektów budowlanych należy określić zgodnie z przepisami odrębnymi.
4.Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce należy realizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz dopuszcza się jeden wolnostojący budynek gospodarczo-garażowy,
b) obowiązuje nakaz lokalizowania zabudowy w dostosowaniu do istniejącego ukształtowania terenu w sposób niepowodujący trwałego zniekształcenia terenu oraz z zachowaniem warunku zawartego w §6 ust.1 pkt2,
c) wysokość budynku mieszkalnego - max dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze; dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym w przedziale 30°- 45°, z możliwością stosowania wykuszy, lukarn, naczółków, itp.; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
d) kierunek kalenicy głównej budynku mieszkalnego - równoległy do drogi przyległej do terenu elementarnego,
e) kalenica budynku na wysokości do 9,50m od poziomu terenu,
f) wysokość budynku wolnostojącego gospodarczo - garażowego - jedna kondygnacja nadziemna; kąt nachylenia głównych połaci dachowych 30°- 45°, kalenica budynku na wysokości do 6,50m od poziomu terenu; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
g) elewacje: tynki w kolorach jasnych pastelowych, elementy z drewna, cegła licowa, ceramika elewacyjna, kamień, szkło,
h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki,
i) minimalna intensywność zabudowy 0,10,
j) maksymalna intensywność zabudowy 0,25,
k) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1500m2,
l) minimalna szerokość frontu działki budowlanej 25,0m,
m) nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na rysunku planu,
n) obsługa komunikacyjna z drogi przyległej do terenu elementarnego.

2MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarczo - garażowa, obiekty małej architektury.
3.Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce należy realizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz dopuszcza się jeden wolnostojący budynek gospodarczo-garażowy,
b) obowiązuje nakaz kształtowania zabudowy w sposób niepowodujący trwałego zniekształcenia terenu oraz z zachowaniem warunku zawartego w §6 ust.1 pkt2,
c) wysokość budynku mieszkalnego - max dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze; dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym w przedziale 30°- 45°, z możliwością stosowania wykuszy, lukarn, naczółków, itp.; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
d) kierunek kalenicy głównej budynku mieszkalnego:
- na działkach zlokalizowanych przy drodze 1KDW i istniejącej drodze od wschodniej strony terenu elementarnego - równoległy do tych dróg,
- na działkach zlokalizowanych przy istniejącej drodze przyległej od strony zachodniej do terenu elementarnego - równoległy do tej drogi,
- na wszystkich działkach narożnych oraz dla działek przy 1KDX - nie określa się,
e) kalenica budynku mieszkalnego na wysokości do 9,50m od poziomu terenu,
f) wysokość budynku wolnostojącego gospodarczo - garażowego - jedna kondygnacja nadziemna; kąt nachylenia połaci dachowych 30°- 45°, kalenica budynku na wysokości do 6,50m od poziomu terenu; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
g) elewacje: tynki w kolorach jasnych pastelowych, elementy z drewna, cegła licowa, ceramika elewacyjna, kamień, szkło,
h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki,
i) minimalna intensywność zabudowy 0,10,
j) maksymalna intensywność zabudowy 0,30,
k) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000m2,
l) minimalna szerokość frontu działki - 28,0m z wyjątkiem działek narożnych i przy placu nawrotowym drogi 1KDX,
m) nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na rysunku planu,
n) obsługa komunikacyjna z terenu z drogi wewnętrznej 1KDW, 1KDX, 2KDX oraz dróg przyległych do terenu elementarnego,
o) przez teren elementarny przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV - obowiązują zapisy zawarte w §11 ust.2 pkt6.

3MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna wolnostojąca.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, zabudowa gospodarczo - garażowa, obiekty małej architektury.
3.Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) na jednej działce należy realizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz dopuszcza się jeden wolnostojący budynek gospodarczo-garażowy,
b) obowiązuje nakaz kształtowania zabudowy w sposób niepowodujący trwałego zniekształcenia terenu oraz z zachowaniem warunku zawartego w §6 ust.1 pkt2,
c) przez teren elementarny przebiega rów melioracji szczegółowej do pozostawienia jako naturalny element krajobrazu, obowiązuje zapis zawarty w §6 ust.1 pkt5,
d) wysokość budynku mieszkalnego - max dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze; dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym w przedziale 30°- 45°, z możliwością stosowania wykuszy, lukarn, naczółków, itp.; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
e) kierunek kalenicy głównej budynku mieszkalnego - równoległy do 1KDW,
f) kalenica budynku mieszkalnego na wysokości do 9,50m od poziomu terenu,
g) wysokość budynku wolnostojącego gospodarczo - garażowego - jedna kondygnacja nadziemna; kąt nachylenia głównych połaci dachowych 30°- 45°, kalenica budynku na wysokości do 6,50m od poziomu terenu; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
h) elewacje: tynki w kolorach jasnych pastelowych, elementy z drewna, cegła licowa, ceramika elewacyjna, kamień, szkło,
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki,
j) minimalna intensywność zabudowy 0,10,
k) maksymalna intensywność zabudowy 0,30,
l) minimalna powierzchnia działki budowlanej 1000m2,
m) minimalna szerokość frontu działki (przy 1KDW) - 22,0m,
n) nieprzekraczalna linia zabudowy - jak na rysunku planu,
o) obsługa komunikacyjna z terenu 1KDW.

4MN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
1.Przeznaczenie podstawowe: pas terenu szerokości jak na rysunku planu z przeznaczeniem na poszerzenie sąsiedniej działki budowlanej Nr 23/66.
2.Zasady zagospodarowania terenu;
a) na części terenu znajduje się stanowisko archeologiczne Nr I AZP 26-60/19, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w §8 pkt.1.

1KDW

Tereny komunikacji - droga wewnętrzna.
1.Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna łącząca istniejące drogi poza planem.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3.Zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość pasa drogowego 10,0m,
b) nawierzchnia utwardzona,
c) przez teren elementarny przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV - należy zachować warunki zawarte w §11 ust.2 pkt.6.

1KP

Tereny komunikacji - zatoka postojowa
1.Przeznaczenie podstawowe: zatoka postojowa dla samochodów osobowych.
2.Przeznaczenie dopuszczalne; sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
3.Zasady zagospodarowania terenu:
a) istniejąca na terenie kapliczka do adaptacji,
b) głębokość zatoki 7,5m,
c) ilość stanowisk - do 15,
d) nawierzchnia utwardzona.

1KDX
2KDX

Teren komunikacji - ciąg pieszo - jezdny.
1.Przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo - jezdny prowadzący do pojedynczych działek.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury technicznej.
3.Zasady zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
b) nawierzchnia przepuszczalna lub utwardzona.

2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasad podziału nieruchomości - załącznik Nr2

Symbol terenu elementarnego

Ustalenia

1ZL

Tereny leśne.
1.Przeznaczenie podstawowe: tereny istniejącego lasu.
2.Zasady zagospodarowania terenu:
a) gospodarkę leśną prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem inwestycji wymienionych w §11 ust.2 pkt9.

1ZN

Tereny zieleni naturalnej.
1.Przeznaczenie podstawowe: istniejąca zieleń naturalna o wysokich walorach krajobrazowych.
2.Zasady zagospodarowania terenu:
a) nakazuje się ochronę istniejącego drzewostanu,
b) nakazuje się ochronę terenów o dużych spadkach i zaleca się zagospodarowanie ich roślinnością
w formie trwałych użytków zielonych,
c) zakazuje się nielegalnego wydobywania gruntu (piasek, pospółka),
d) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem inwestycji opisanych w §11 ust.2 pkt9.

1RM

Tereny zabudowy zagrodowej.
1.Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa na roli.
2.Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
3.Zasady zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dla terenu obowiązuje zakaz chowu lub hodowli zwierząt w liczbie większej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP),
b) nakazuje się ochronę istniejących zadrzewień śródpolnych,
c) zabudowę należy lokalizować w sposób niepowodujący trwałego zniekształcenia terenu oraz z zachowaniem warunku zawartego w §6 ust.1 pkt2,
d) wysokość budynku mieszkalnego - max dwie kondygnacje nadziemne w tym użytkowe poddasze, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych zawartym w przedziale 30°- 45°, pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem; kalenica główna na wysokości do 9,50m od poziomu terenu,
e) wysokość obiektów gospodarczych - jedna kondygnacja nadziemna; kąt nachylenia głównych połaci dachowych 30°- 45°; kalenica budynku na wysokości do 6,50m od poziomu terenu; pokrycie dachowe dachówką ceramiczną czerwoną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem,
f) elewacje: tynki w kolorach jasnych pastelowych, elementy z drewna, cegła licowa, ceramika elewacyjna, kamień, szkło,
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku planu.

Rozdział 4.

Ustalenia końcowe

§ 14. Stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się dla całego terenu objętego opracowaniem w wysokości 30%.

§ 15. W granicach planu nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy.

§ 16. W granicach planu tracą moc ustalenia: "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda miejscowości Majdy jednostka "C" - Uchwała Nr VII/63/99 z dnia 25.06.1999r. oraz "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda miejscowości Majdy jednostka C" - Uchwała Nr XXIV/230/01 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28.12.2001r. odnoszące się do terenów objętych niniejszym planem.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stawiguda.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 28 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda

Do projektu w/w planu nie wniesiono uwag. W związku z tym rozstrzygnięcie, o którym mowa w art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 12 czerwca 2012r. poz.647 z późn.zm.) nie ma zastosowania.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na terenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy - jednostka C, gmina Stawiguda nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »