| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie: uchwalenia "Regulaminu Funduszu Zdrowotnego" dla szkół prowadzonych przez Gminę Biskupiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. . Uchwala się dla szkół prowadzonych przez Gminę Biskupiec "Regulamin Funduszu Zdrowotnego", zwany dalej regulaminem.

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 2. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach prowadzonych przez Gminę Biskupiec.

2. Regulamin określa:

1) tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym zadania Komisji Zdrowotnej,

2) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć "Regulamin Funduszu Zdrowotnego",

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Biskupiec,

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Biskupiec,

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 3,

5) nauczycielu bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych lub emerytowanych (lub przebywających na rencie) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3

Rozdział 2.
Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej.

§ 4. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie szkół prowadzonych przez Gminę Biskupiec, z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. O wydatkowaniu środków, o których mowa w pkt. 1 decyduje organ prowadzący - Wójt Gminy Biskupiec

3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym Wójt gminy Biskupiec powołuje Komisję Zdrowotną w następującym składzie osobowym:

1) Sekretarz Gminy - przewodniczący

2) Dyrektor placówki , z której pochodzi wniosek

3) Przedstawiciel związku zawodowego

4. Jeżeli z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej występuje członek komisji nie może on brać udziału w podejmowaniu opinii dotyczącej tego wniosku.

5. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.

6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy do roku, a w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji Zdrowotnej mogą odbywać się częściej.

7. Wnioski i decyzje są ewidencjonowane w rejestrze wg załącznika nr 2 do regulaminu.

8. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla osób uprawnionych wymienionych w § 5 wydaje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Zdrowotnej.

9. Decyzję wydaje się w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz wraz z poświadczeniem lekarskim, kserokopią wniosku przekazuje się do Wydziału Oświaty Urzędu Gminy w Biskupcu celem wypłaty przyznanego świadczenia.

§ 5. 1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Biskupiec, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,

2) byli nauczyciele - emeryci i renciści - danych szkół, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla których Gmina Biskupiec jest organem prowadzącym.

Rozdział 3.
Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

§ 6. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela lub chorobą wyjątkowo ciężką,

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

3. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków , zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.),

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu z aktualnym poświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan zdrowia i konieczność leczenia.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

7. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnych przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.

8. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego nie przysługuje odwołanie.

9. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.

10. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 8. Traci moc uchwała nr XIII/116/07 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia dla szkół prowadzonych przez Gminę Biskupiec "Regulaminu Funduszu Zdrowotnego"

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 17 marca 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

………………………………………………………………………….

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania i nr tel.

………………………………………………………………………….

Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

(w załączeniu: aktualne poświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny)

Otrzymane dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy nr

…………………………………………………………………………………………...

..............………………………

data i podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 17 marca 2015 r.

ROK

Imię i nazwisko nauczyciela

Miejsce zatrudnienia (czynny zawodowo/emeryt)

Cel pomocy zdrowotnej

Wnioskowana kwota pomocy zdrowotnej

Przyznana kwota pomocy zdrowotnej

Uwagi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »