| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 130.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 130.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 23.935.470,00 zł

2) Wydatki 25.629.246,00 zł

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące 20.142.187,00 zł

2) dochody majątkowe 3.793.283,00 zł

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 19.514.501,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 6.114.745,00 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.067.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.045.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.693.776,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1.659.286,54 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34.489,46 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.963.366,51 zł, rozchody w wysokości 3.269.590,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.659.286,54 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 876.000,17 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.896.429,00 zł.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Parzyszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.doc

doc1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.xls

Kopia 2 - wydatki inwestycyjne 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.doc

3 - unijny 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4.xls

Kopia 4 - deficyt 2015

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »