| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego

Na podstawie art. 107 b ust.3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie morskim ( j.t. Dz. U. z 2011 r., nr 228, poz.1368; z 2012 r., poz.1068; z 2013 r., poz. 852; z 2014 r., poz.609 i poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie wprowadza obowiązek korzystania z usług pilota ( zwany dalej: pilotażem obowiązkowym) przez statki na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, określa warunki korzystania z usług pilota oraz określa zasady zwolnienia z pilotażu obowiązkowego.

§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 dotyczy statków wskazanych w § 36 ust. 1 i ust. 2 zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 1314; Dz. Urz. Woj. Warmińsko Mazurskiego z 2013 r., poz.1006), ( zwane dalej : przepisami portowymi).

§ 3. 1. Z pilotażu obowiązkowego co do zasady zwalnia się :

1) jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Służby Celnej, Służby SAR oraz polskiej administracji morskiej,

2) statki żeglugi śródlądowej, inne niż pasażerskie oraz inne niż przewożące ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, zdefiniowane w § 6 pkt 14, 15 i 16 przepisów portowych, albo nieodgazowane po ich przewozie, których kapitanowie posiadają patent kapitana żeglugi śródlądowej klasy "A",

3) wszystkie zespoły pchane połączone na sztywno, inne niż przewożące ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające, zdefiniowane w § 6 pkt 14, 15 i 16 przepisów portowych, albo nieodgazowane po ich przewozie, o długości całkowitej zespołu pchanego do 90 m,

4) statki morskich jednostek edukacyjnych w rozumieniu przepisów art.74 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie morskim :

a) o długości do 65 m,

b) zawijające do portu macierzystego, niezależnie od długości.

2. Postanowienia ust.1 pkt. 1 i 4 dotyczą statków o polskiej przynależności.

3. Postanowienia ust.1 pkt. 2 i 3 dotyczą statków, których kapitanowie spełniają wymóg umiejętności wymiany informacji w zakresie standardowych zwrotów porozumiewania się na morzu ( SMCP) w języku angielskim lub polskim.

§ 4. Na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu, kapitan portu może zezwolić na manewrowanie statkiem bez pilota na obszarze portu morskiego. Dokument zezwolenia , w dalszej części zarządzenia zwany jest "zwolnieniem".

§ 5. O zwolnienie mogą ubiegać się osoby legitymujące się praktyką pływania na stanowisku kapitana statku, nie krótszą niż 12 miesięcy lub posiadające dyplom lub patent uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana na danym statku i praktykę pływania na tym lub siostrzanym statku w charakterze zastępcy kapitana nie krótszą niż 12 miesięcy.

§ 6. Z wolnienie, o którym mowa w § 4 nie obejmuje przypadków gdy :

1) statek używa holowników do manewrowania,

2) obsada mostka jest jednoosobowa.

§ 7. 1. Oceny kapitana statku ubiegającego się o zwolnienie dokonuje zespół powołany każdorazowo przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w skład którego wchodzi kapitan danego portu lub jego zastępca. Oceny dokonuje się w oparciu o pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego w języku polskim lub angielskim, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej wydanego na podstawie art. 107 b ust. 5 pkt 5 ustawy o bezpieczeństwie morskim, określającego wymagania egzaminacyjne dla uzyskania zwolnienia z pilotażu obowiązkowego.

2. Rozpoczęcie praktyki pilotowej wymaganej przepisami, o których mowa w ust.1 należy zgłosić w formie pisemnej do:

1) szefa pilotów - w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota,

2) właściwego kapitana portu - w przypadku, gdy przejścia są wykonywane w obecności pilota lub pod nadzorem kapitana statku posiadającego zwolnienie.

3. Każde przejście wykonane w ramach praktyki pilotowej musi być zgłoszone odpowiednio do służby kontroli ruchu statków telefonicznie lub drogą radiową.

§ 8. Zwolnienie wydaje się na okres 30 miesięcy licząc od dnia zdanego egzaminu, o ile jest wymagany, lub od dnia następnego po dniu utraty ważności poprzedniego zwolnienia.

§ 9. Kapitan statku, który ubiega się o wydanie kolejnego zwolnienia w danym porcie, powinien potwierdzić samodzielne wykonanie zawinięć do tego portu, w okresie ważności zwolnienia, w ilości określonej przepisem wskazanym w § 7.

§ 10. Kapitan statku, który w terminie nie przekraczającym jednego roku od dnia utraty ważności poprzedniego zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, ubiega się ponownie o jego uzyskanie, jest zwolniony z obowiązku złożenia egzaminu.

§ 11. Po upływie pięciu lat od daty otrzymania zwolnienia, o którym mowa w § 8, kapitan statku ubiegający się o wydanie kolejnego zwolnienia zobowiązany jest poddać się ponownemu egzaminowi.

§ 12. Zwolnienie wydaje kapitan portu, po spełnieniu przez kapitana statku warunków określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 13. 1. W celu uzyskania zwolnienia, kapitan statku jest obowiązany złożyć w kapitanacie portu wniosek o przeprowadzenie egzaminu, o ile jest wymagany i wydanie zwolnienia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć :

1) kopię odpowiedniego dyplomu lub patentu uprawniającego do zajmowania stanowiska kapitana danego statku (po uprzednim okazaniu kapitanowi portu jego oryginału),

2) kopię świadectwa operatora GMDSS,

3) wyciąg pływania potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w § 5,

4) potwierdzenie praktyki pilotowej z pilotem lub z kapitanem posiadającym ważne zwolnienie - w odniesieniu do statków o długości do 80 m, lub samodzielnej, zgodnie z wymogami niniejszego zarządzenia,

5) zgodę armatora na przystąpienie do egzaminu,

6) dowód wniesienia opłaty za egzamin.

§ 14. Wysokość opłat za egzamin oraz wysokość opłat za wydanie zwolnienia regulują przepisy odrębne.

§ 15. Kapitan portu wydaje również zwolnienie z pilotażu obowiązkowego kapitanowi statku, który posiada ważne zwolnienie z pilotażu obowiązkowego dla statku o zbliżonych parametrach wielkościowych i manewrowych. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie może obejmować innego obszaru, ani przekraczać okresu ważności określonego w posiadanym zwolnieniu z pilotażu obowiązkowego.

§ 16. Kapitan portu w obszarze swej właściwości terytorialnej może jednorazowo zwolnić z obowiązku korzystania z usług pilota, kapitana statku nie posiadającego zwolnienia z pilotażu obowiązkowego, jeżeli zwolnienie podyktowane jest względami bezpieczeństwa żeglugi lub ochrony portu, statku czy załogi.

§ 17. Kapitan portu może cofnąć wydane zwolnienie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów portowych oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi uzależniając ponowne wydane zwolnienia od złożenia przez kapitana egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do samodzielnego pilotowania określonego statku.

§ 18. Wzór zwolnienia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 19. Warunki korzystania z usług pilota przez statki na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni określają przepisy portowe.

§ 20. Zwolnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność do wskazanej w zwolnieniu daty.

§ 21. 1. Dotychczasowe przepisy § 3 ust. 1 pkt 5 zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania z pilotażu obowiązkowego ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006 r. nr 53, poz.1111 z późn zm; Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazurskiego z 2006 r. nr 55, poz.1076 z późn. zm), w zakresie zwolnień z pilotażu obowiązkowego kapitanów statków uprawiających żeglugę krajową będą obowiązywać nie dłużej niż do dnia 11 stycznia 2016 r.

2. Kapitan statku, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest do dnia 11 stycznia 2016 r. przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem wymaganej praktyki pilotowej

3. W sytuacji określonej w ust. 2, jako praktykę pilotową uznaje się uprawianie żeglugi na akwenie objętym zwolnieniem potwierdzone 3 miesięcznym zamustrowaniem na danym statku, na stanowisku kapitana, w okresie 24 miesięcy przed datą przystąpienia do egzaminu.

§ 22. Traci moc zarządzenie Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 53, poz. 1111; Nr 59, poz. 1219; Dz. Urz. Woj. Warm. Mazurskiego nr 55, poz.1076).

§ 23. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni


dr inż. kpt ż.w. Andrzej Królikowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 5
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »