| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Janowo

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz 594 z późn. zm.) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163) Rada Gminy Janowo uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane z urzędu.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie OPS na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług.

§ 4. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat, w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Janowie lub przelewem bankowym w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.

§ 5. Osoby wnoszące opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, ze względu na:

1) korzystanie, z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych;

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

3) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego;

4) co najmniej 2 osoby w rodzinie wymagające udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w tym jedną przewlekle chorą;

5) zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

§ 6. Nie podlegają zwrotowi wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

§ 7. Ustala się cenę 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie:

a) w 2015 roku - 10 zł,

b) w 2016 roku - 11 zł,

c) w 2017 roku - 12 zł.

§ 8. Szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących lub osób w gospodarstwie wieloosobowym wymagających usług zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowo.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVII/115/04 Rady Gminy Janowo z dnia 27 października 2004 roku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Chmielewska


Załącznik do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Janowo
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »