| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII(51)15 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 marca 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności i w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, o których mowa w § 1 pkt. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 7,00zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 9,00 zł

3) przy zajęciu pobocza i rowu przydrożnego - 5,00zł

4) przy zajęciu chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok postojowych i autobusowych - 6,00 zł

2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 1 pkt.2, ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w jezdni drogi, parkingu, zatoki autobusowej - 90,00 zł.

2) w poboczu i rowie przydrożnym - 70,00 zł

3) w chodniku - 80,00 zł

4) zieleń i inne elementy pasa drogowego - 60,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Ustala się roczną stawkę opłaty w wysokości 200 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg , na drogowym obiekcie inżynierskim, wymienionym w § 1 ust 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (dz. U. z 2000r. Nr 63, poz.735).

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, o którym mowa w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego lub usługowego) w wysokości - 0,30 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów budowlanych (wiaty, schody), w wysokości - 0,20 zł

3) umieszczenie reklamy w wysokości - 1,30 zł

§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na:

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 0,50 zł

2) stragany nie będące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 2,50 zł inne nie wymienione w pkt 1-2 pozwalające na korzystanie z pasa drogowego na prawach wyłączności - 2,00 zł .

§ 7. 1. Przy umieszczaniu urządzeń i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stosuje się obniżone stawki w wysokości 50% opłat określonych w § 3 i § 4.

2. Przy umieszczaniu urządzeń, obiektów i sieci telekomunikacyjnej stosuje się obniżone stawki w wysokości 10% opłat określonych w § 3 i § 4.

§ 8. Nie pobiera się opłat:

1) Za zajęcie pasa drogowego na reklamę imprez organizowanych przez Gminę Barczewo i jej jednostki organizacyjne.

2) Za posadowienie w pasie drogowym urządzeń i przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych, przekazanych do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie oraz w przypadku inwestycji realizowanych przez gminę Barczewo i jej jednostki organizacyjne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa .

§ 10. Traci moc uchwała nr IX(67)2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 maja 2011roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »