| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/63/15 Rady Gminy Biskupiec

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity. Dz.U. 2014r. poz.849 z późn.zm.), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity. Dz.U. 2013r. poz.465) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.1381 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentami poboru podatków określonych w § 1 ust. 1 ustala się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Biskupiec. Wykaz inkasentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się każdemu sołtysowi Gminy Biskupiec inkaso w wysokości 7zł od każdej pobranej i terminowo przekazanej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Biskupcu kwoty zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 2 wypłacane będzie 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 października, 10 grudnia każdego roku.

§ 4. Do obowiązków sołtysów należy:

1) pobór podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz dokonywanie wpłat podatków na rachunek Urzędu Gminy w terminach wynikających z przepisów prawa podatkowego,

2) doręczanie podatnikom za potwierdzeniem odbioru decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 5. 1. Okres rozliczeniowy do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego trwa od 2 stycznia roku kalendarzowego do 30 listopada roku kalendarzowego.

2. Najpóźniej w dniu 30 listopada roku kalendarzowego, każdy z inkasentów zobowiązany jest do rozliczenia się z posiadanych wpłat podatku.

§ 6. W przypadku nie odprowadzenia przez inkasenta w ustalonych terminach pobranego podatku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Biskupiec inkasent wpłaca kwotę pobranego podatku wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym podatek powinien być wpłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/221/05 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 października 2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska


Załącznik do Uchwały Nr VII/63/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru od osób fizycznych

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

Nazwa sołectwa

1.

Plichta Andrzej

Biskupiec

2.

Dembek Jerzy

Bielice

3.

Beyer-Niczyporuk Agnieszka

Babalice-Sędzice

4.

Skolmowski Eugeniusz

Czachówki

5.

Kozikowski Kazimierz

Fitowo

6.

Balewska Anna

Gaj

7.

Banaszek Anna

Krotoszyny

8.

Falkowski Ludwik

Lipinki

9.

Jędrzejewski Stanisław

Łąkorz

10.

Perlik Barbara

Mierzyn

11.

Rywalski Jerzy

Osetno

12.

Zdunkowska Mariola

Ostrowite

13.

Grodecka Halina

Piotrowice

14.

Manista Jan

Piotrowice Małe

15.

Sadowski Jerzy

Podlasek

16.

Rosa Anna

Podlasek Mały

17.

Mróz Zbigniew

Rywałdzik

18.

Chmielewski Andrzej

Sumin

19.

Klinicka Irena

Szwarcenowo

20.

Wiśniewski Jan

Słupnica

21.

Cybulski Henryk

Wielka Tymawa

22.

Jadanowski Zenon

Wonna

23.

Śliwiński Kazimierz

Wardęgowo

24.

Otremba Krzysztof

Wielka Wólka

25.

Karski Jarosław

Łąkorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »