| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 150), Rada Gminy Grunwald uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy rozumieć niniejszą uchwałę,

2) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2013r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. Poz.966 z późn. zm.),

3) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

4) kryterium dochodowym uprawnionym do kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej- kryterium przyjęte przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. Poz. 823)

§ 3. 1. Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grunwald mogą być wynajmowane członkom wspólnoty samorządowej gminy, posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym kryterium dochodowe, określone w uchwale.

2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony z możliwością przedłużenia, w oparciu o istnienie przesłanek z art. 23 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r, poz. 150). Przedłużenie umowy może nastąpić na pisemny wniosek najemcy.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

§ 4. Oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku i przed zawarciem umowy o najem lokalu.

§ 5. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty z sześciu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekroczył kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania kwot świadczeń pieniężnych z Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązującej w dniu złożenia podania i przed zawarciem umowy o najem lokalu.

§ 6. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza kwoty 50% najniższej emerytury.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 7. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas

nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:

1) podlegają przekwaterowaniu z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymagających modernizacji, remontu lub rozbiórki,

2) opuściły Dom Dziecka, inną placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności i są pełnymi sierotami, a nie mają możliwości powrotu do rodziny, o ile przed umieszczeniem w placówce mieszkały na terenie Gminy Grunwald.

§ 9. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,

2) utraciły mieszkanie w gminie na wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

3) młode małżeństwa z dziećmi

4) przewlekle chorzy

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 10. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą dokonywać wzajemnej zamiany lokali oraz zamiany lokali z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właścicieli zasobów.

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą ubiegać się o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na inny, wolny lokal pozostający w tym samym zasobie, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela zasobu.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony

i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 11. 1. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy jest jawne i podlega kontroli społecznej dokonywanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

2. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt Gminy Grunwald.

3. Osoby ubiegające się o wynajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składają w tym celu w sekretariacie Urzędu Gminy Grunwald podanie o przydział lokalu.

4. Podania są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która:

1) dokonuje oceny warunków socjalno -mieszkaniowych na podstawie dokumentów złożonych przez Wnioskodawcę oraz po opinii wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierzwałdzie,

2) ustala osoby spełniające warunki do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy,

3) przekazuje Wójtowi Gminy Grunwald do akceptacji projekt listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

5. Projekt listy, o którym mowa §11 ust.4 pkt 3, po akceptacji Wójta Gminy, winien być na okres 14 dni podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald - celem zapoznania się zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń.

6. Zgłoszone uwagi i zastrzeżenia do projektu listy rozpatruje Wójt Gminy, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

7. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 Wójt Gminy zatwierdza projekt listy, która staje się ostatecznym wykazem osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.

8. Wykaz, o którym mowa w ust.7, winien być podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grunwald.

9. Wskazania osoby, spośród osób umieszczonych na wykazie, o którym mowa w ust.7 do zawarcia umowy o najem lokalu, dokonuje Wójt Gminy.

10. Jeżeli powstaje taka konieczność, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, oprócz wykazu, o którym mowa w ust.7 mogą być w ciągu roku ustalane wykazy dodatkowe, z zachowaniem trybu określonego w niniejszym rozdziale.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 12. 1. Jeżeli w lokalu po śmierci najemcy pozostały osoby, które nie spełniają warunku art. 691 Kodeksu cywilnego wynajmujący może oddać w najem tym osobom ten lokal, pod warunkiem, że spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) są pełnoletnie,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej,

3) zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

2. Lokale opuszczone przez najemcę mogą być oddane w najem osobom pozostającym lokalu jeśli tymi osobami są dzieci najemcy i jego współmałżonka, lub rodzice najemcy, a najemca nie zamieszkał w lokalu lub domu stanowiącym jego własność. Osoby te winny dodatkowo spełnić następujące warunki:

1) są pełnoletnie,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub innej nieruchomości zabudowanej.

3. W przypadku nie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali, o których mowa w ust.1 i 2 osoby te winny opuścić i opróżnić lokal w ciągu 3 miesięcy od daty opuszczenia jego przez najemcę lub jego śmierci.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2

§ 13. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 przeznacza się do najmu na rzecz gospodarstw domowych liczących co najmniej 5 członków, które spełniają przyjęte w niniejszej uchwale warunki dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zostały zakwalifikowane na listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zachowują moc wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały pozytywne kwalifikacje podań o wynajem lokalu mieszkalnego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierzwałd.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Gminie Grunwald

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »