| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 594. ze zm.) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gronowo Elbląskie, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. O dotację mogą ubiegać się:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorców.

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnym, na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

2. W przypadku ubiegania się o datację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą
(lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza), stanowić ona będzie odpowiednio:

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.) lub

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).

§ 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz.1800).

§ 4. 1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

2. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy) do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2) Koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

3) Koszty transportu;

4) Koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków;

5) Koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej oczyszczalni.

4. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy na przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 5. 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie oczyszczalni na określonej nieruchomości.

3. W przypadku podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację może się ubiegać tylko ten podmiot, który będzie ponosił koszty inwestycji.

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek
(w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność,
do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości),

2) pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wydane przez Starostę Elbląskiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Elbląskiego wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu,

3) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 2,

4) pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Elbląskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę lub zgłoszenia instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 5,0 m3 na dobę,

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy.

2. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Gminy wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnienia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki, o których mowa w §4 ust.1 niniejszej uchwały, Wójt zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.

4. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy wnioskodawcą
a Gminą Gronowo Elbląskie przed rozpoczęciem budowy zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji.

§ 8. 1. Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa w §7 ust.4.

2. Zgłoszenie zakończenia inwestycji powinno nastąpić w terminie do 15 listopada danego roku.

§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji, podmiot któremu udzielono dotacji, do rozliczenia
w Urzędzie Gminy zobowiązany jest złożyć:

1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu);

2) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku gdy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia.

§ 10. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) po komisyjnym odbiorze przedsięwzięcia, w przypadkach gdy:

1) została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

3) złożono fałszywe dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę wypłaty dotacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 12. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gronowo Elbląskie Nr VI/42/2015 z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Dorosz


Załącznik do Uchwały Nr VII/61/2015
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dane Wnioskodawcy:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie

ul. Łączności 3

82-335 Gronowo Elbląskie

WNIOSEK
o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Proszę o przyznanie dotacji finansowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym …………....................…… położonej w miejscowości ……………………………...........................………......………………………………

1. Prawo do dysponowania nieruchomością ..…………....................…………………......…….

(ksero dokumentu w załączaniu)

2. Obiekt budowlany, który zostanie włączony do wybudowanej czyszczalni ……………………………………...............................……………………………………….

3. Informacja o rodzaju montowanej przydomowej oczyszczalni ścieków:

a) typ, nazwa oczyszczalni …………………….................…………………………………

b) przepustowość dobowa ………...…., ilość osób które będzie obsługiwać …...................

4. Szacowany koszt przedsięwzięcia ……………...................……………......…………………

5. Przewidywany termin rozpoczęcia ……………....................................……….., zakończenia inwestycji ……………...…………………....................………………………………..…….

Oświadczam, że

1. Zapoznałem/am się z uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie,

2. Nie korzystam z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł,

3. Zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku, w przypadku jego wstępnego zakwalifikowania do udzielenia dotacji, należy dołączyć następujące dokumenty, o których mowa w regulaminie przyznawania dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2) pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wydane przez Starostę Elbląskiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna*,

3) zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Elbląskiego wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu*

4) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 2 lub 3,

5) pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Elbląskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3 na dobę,*

6) zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce*,

7) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymano wciągu roku, w którym podmiot prowadzący działalność Gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo o świadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo o świadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie *,

8) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.)*,

9) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)*.

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »