reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/68/2015 Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Olsztyńskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/99/2003 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Olsztyńskiego zmienionym uchwałą Nr IV/41/2007 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą Nr XIX/224/2008 z dnia 28 listopada 2008 r., uchwałą XXX/347/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 r. oraz uchwałą Nr II/36/2010 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W skład Rady Powiatu wchodzi 25 radnych.",

2) w § 7:

a) po ust. 2 wprowadza się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Materiały na sesje przesyłane są radnym w formie papierowej. W przypadku gdy przedmiotem obrad sesji są materiały obszerne, wielostronicowe, Przewodniczący Rady Powiatu może zdecydować o przesłaniu materiałów w postaci elektronicznej (e-mail, płyta CD).",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. O terminie, miejscu oraz porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w § 6 ust. 2 zawiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad telefonicznie, drogą e-mailową, faksem lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a materiały sesyjne udostępnia się radnym w Starostwie Powiatowym od chwili wyznaczenia terminu sesji.",

3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/ oraz na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego http://www.powiat-olsztynski.pl/.",

4) w § 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) co najmniej 1/4 radnych ustawowego składu Rady Powiatu, tj. 7 radnych,",

5) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nie opiniuje się następujących projektów uchwał:

a) w sprawie wyboru lub odwołania Starosty,

b) w sprawie wyboru lub odwołania Wicestarosty,

c) w sprawie wyboru lub odwołania członków Zarządu Powiatu,

d) w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu,

e) w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Powiatu,

f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Olsztyńskiego za dany rok,

g) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za dany rok,

h) w sprawie powołania lub odwołania Skarbnika Powiatu,

i) w sprawie wyboru lub odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu,

j) w sprawie wyboru lub odwołania Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

k) w sprawie powołania lub odwołania przewodniczącego komisji Rady Powiatu,

l) w sprawie powołania lub odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

m) w sprawie powołania lub odwołania Sekretarza Komisji Rewizyjnej,

n) w sprawie określenia składu osobowego i przedmiotu działania komisji Rady Powiatu,

o) w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Powiatu,

p) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Powiatu na dany rok,

q) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z osobą będącą radnym Rady Powiatu,",

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie faktyczne i prawne potrzeby jej podjęcia, przewidywane skutki finansowe oraz opinię prawną o zgodności projektu z prawem. Jeżeli wnioskodawcą uchwały nie jest Zarząd Powiatu, sporządzenie opinii prawnej zleca Przewodniczący Rady Powiatu".,

7) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uchwały Rady Powiatu po wejściu w życie podlegają podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/ o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.",

8) w § 23 ust. 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"1. Wymóg uzyskania w głosowaniu zwykłej większości głosów oznacza, że wniosek zostaje przyjęty, jeżeli uzyskał większą liczbę głosów ważnych "za" niż "przeciw", a w wypadku wyborów kandydatów za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. W wypadku wyborów więcej niż jednej osoby za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. Wymóg uzyskania w głosowaniu kwalifikowanej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Powiatu oznacza, że wniosek zostaje przyjęty gdy za wnioskiem (lub kandydatem) w sposób ważny odda głosy co najmniej 13 radnych.

4. Wymóg uzyskania w głosowaniu kwalifikowanej większości 3/5 głosów ustawowego składu Rady Powiatu oznacza, że wniosek zostaje przyjęty gdy za wnioskiem w sposób ważny odda głosy co najmniej 15 radnych.",

9) w § 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Do działalności Rady Powiatu stosuje się zapisy § 38 niniejszego Statutu.",

10) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.",

11) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych.",

12) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. 1. Działalność organów Powiatu jest jawna, a jej ograniczenie może wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywanych zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Powiatu i Komisji.

3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, obejmuje:

1) umożliwianie przeglądania dokumentów, sporządzania z nich odpisów i notatek,

2) uwierzytelnianie sporządzonych odpisów lub wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów - z wyłączeniem dokumentów objętych ochroną informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostępnia Starosta i w tym celu:

1) przyjmuje wnioski obywateli o udostępnienie dokumentów,

2) udostępnia dokumenty do przeglądania i sporządzania odpisów i notatek,

3) zapewnia sporządzanie i wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, które nie mogą być udostępniane do przeglądania ze względu na treści będące przedmiotem wyłączenia,

4) odmawia udostępnienia dokumentów objętych ochroną informacji niejawnych i tajemnic ustawowo chronionych.",

13) w § 48 ust. 1 i 7 otrzymują brzmienie:

"1. Z posiedzenia Zarządu Powiatu sporządza się protokół. Protokół zatwierdza Starosta po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych przez członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu i innych uczestników posiedzenia w trybie ustalonym w niniejszym paragrafie.

7. Do protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu mają zastosowanie zapisy § 38 niniejszego Statutu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie


Alicja Danuta Wąsik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama