reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-220/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 3 lipca 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr 47/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w składzie:
Przewodniczący: Iwona Bendorf-Bundorf
Członkowie:
1. Bogdan Gaber
2. Mirosław Czerny
3. Janusz Facon
4. Małgorzata Mazur-Wysocka
5. Anna Michalak
6. Krzysztof Mościbrocki
7. Zenona Nowak
8. Bogumił Pliszka-referent
9. Ireneusz Rek
10. Halina Stanny

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

uchwala, co następuje

Stwierdza się nieważność § 5 Uchwały Nr 47/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.


Uzasadnienie

Rada Gminy Braniewo w dniu 29 maja 2015 r. podjęła Uchwałę Nr 47/VII/2015 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty. W dniu 08 czerwca 2015 r. przedmiotowa Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. zawiadomiono Gminę Braniewo, iż Uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 03 lipca 2015 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Braniewo nie brał udziału w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową Uchwałę stwierdziło, co następuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) ogłaszanie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze danej gminy. Uchwała Nr 47/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty, ma charakter przepisu prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego na danym terenie, skierowanego do nieokreślonego kręgu osób. Jest więc aktem normatywnym zawierającym normy generalne i abstrakcyjne.W § 5 badanej Uchwały Rada Gminy Braniewo ustaliła, iż Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2015 r. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zapis § 5 badanej Uchwały został zredagowany w sposób wadliwy, gdyż zawiera dwa, wzajemnie wykluczające się terminy wejścia w życie tej Uchwały. Pierwszy termin wskazuje, że Uchwała znajdzie zastosowanie do zdarzeń powstałych po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, podczas gdy drugi termin powoduje, iż Uchwała będzie wywoływać skutki prawne od 01 lipca 2015 r. Wprawdzie z przepisu § 51 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"(Dz. U. Nr 100, poz. 908) wynika, iż możliwe jest wprowadzenie w podejmowanym akcie prawnym zapisu, że akt ten uzyskuje moc w innym dniu niż wchodzi w życie, to jednak takie redagowanie przepisów zostało krytycznie ocenione, zarówno przez Trybunał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 30 marca 1999 r. (sygn. akt: K 5/98) Trybunał Konstytucyjny wyraźnie wskazał, że akt prawny nie może wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej oraz nie może posiadać mocy obowiązującej przed wejściem w życie. Sąd Najwyższy, w Uchwale z dnia 24 maja 1996 r. ( sygn. akt: I PZP 12/96, OSNAP 1997, nr 1, poz. 8) stwierdził, że: "…wejście w życie i uzyskanie mocy przez ustawę są (…) zdarzeniami tożsamymi, polegającymi na rozpoczęciu od ich spełnienia się, prawnego kwalifikowania stosunków społecznych przez przepisy, które "weszły w życie" lub "uzyskały moc". Ustawa nie może wejść w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie - uzyskanie mocy obowiązującej oznacza jej wejście "w życie". Zasady dotyczące ustaw znajdują również zastosowanie do innych aktów normatywnych, w tym także do uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego.Jednocześnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie podnosi, iż w § 4 przedmiotowej Uchwały Rada Gminy Braniewo postanowiła, że "Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Braniewo i obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r."Zgodnie z § 6 Zasad Techniki Prawodawczej stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. Zamieszczenie w jednej uchwale dwóch postanowień odmiennie regulujących termin wejścia w życie tej Uchwały, powoduje, że jej przepisy nie są zrozumiałe dla adresatów, co stanowi naruszenie cytowanego powyżej przepisu.Wobec powyższego stwierdzając wadliwą konstrukcję § 5 badanej Uchwały oraz w sposób odmienny, niż postanowiono w § 4 tej Uchwały, określa on termin wejścia w życie tej uchwały fakt, iż postanowiono jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Iwona Bendorf-Bundorf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama