reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/71/15 Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) w związku z art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) - Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który zgodny jest ze schematami publikowanymi na ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, zobowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork właściciel nieruchomości:

1) na której zamieszkują mieszkańcy,

2) na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

3) na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 należy złożyć:

1) w formie papierowej lub

2) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy
we Fromborku na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.frombork.samorzady.pl , opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

§ 4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na żądanie organu:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności umowa nabycia nieruchomości najmu, użytkowania, dzierżawy lub dożywocia, itp.,

2) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością objętą deklaracją, jeżeli zmiana spowodowała wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub jej zmniejszenie oraz dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości,

3) w odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności gospodarczej, likwidację działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/206/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 11 lutego 2013 r., poz. 675).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Fromborku


Barbara Kędzierska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/71/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/71/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 16 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama