reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Grodziczno

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 06 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, Dz. U. z 2013r. poz. 645, Dz. U. z 2013r. poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, Dz. U. z 2014r. poz. 1072, art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, Dz. U. z 2014r. poz. 1310, Dz. U. z 2015r. poz. 870) oraz poz. 1403 Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Rada Gminy w Grodzicznie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/191/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się ust 5-7, w brzmieniu:

5) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury "ostatniej mili"

6) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą "ostatniej mili"

7) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili". Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2014r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 243, ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.

2. Dodaje się § 2a w brzmieniu: Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa, w § 1 pkt 5, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2:

1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł

2) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł

3) poza jezdnią - 0,04 zł

3. Dodaje się § 3a w brzmieniu: Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa, w § 1 pkt 6, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej "ostatniej mili".

1) w poprzek drogi - 5

2) wzdłuż drogi:

a) w jezdni - 1,50 zł

b) poza jezdnią - 0,50 zł

4. Dodaje się § 3b w brzmieniu: Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury "ostatniej mili" ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości - 5 zł.

5. Dodaje się § 4a w brzmieniu: Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa, w § 1 pkt 7, ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego infrastruktury telekomunikacyjnej "ostatniej mili".

1) jezdni do 50% szerokości - 0,05 zł

2) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia - 0,08 zł

3) poza jezdnia - 0,04 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 ust 5-7 uchwały, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat w wysokości ustalonej tą uchwałą.

§ 4. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy w Grodzicznie z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych, pozostają bez zmian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Urszula Plitt

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama