reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/76/15 Rady Miejskiej we Fromborku

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Baranówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) - Rada Miejska we Fromborku uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się statut Sołectwa Baranówka w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/31/02 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Baranówka oraz uchwała Nr IX/61/03 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian w Statucie sołectwa Baranówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaWarmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Fromborku


Barbara Kędzierska


Załącznik do Uchwały Nr VI/76/15
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 16 lipca 2015 r.

STATUT SOŁECTWA BARANÓWKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Sołectwo Barnówka jest jednostką pomocniczą Gminy Frombork, a jego mieszkańcy stanowią wspólnotę lokalną.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.),

2) uchwały Nr XV/131/12 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frombork ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 1468 z dnia 08.05.2012 r. ),

3) niniejszego statutu.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Frombork,

2) Radzie Miejskiej- należy przez to rozumieć Radę Miejską we Fromborku,

3) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy we Fromborku,

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Frombork,

5) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Barnówka,

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Baranówka,

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką Sołectwa Barnówka,

8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Barnówka,

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Barnówka.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Barnówka, Baranówka - Leśniczówka. Sołectwo obejmuje obszar 801,10 ha.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

§ 5. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa o charakterze i znaczeniu lokalnym, a przy tym niezastrzeżone ustawami i statutem Gminy na rzecz organów samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej i inny podmiotów.

2. Do zadań sołectwa należą:

1) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie spraw:

a) socjalno- bytowych, kulturalnych, zdrowotnych,

b) sportu, rekreacji i wypoczynku,

c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

d) ochrony środowiska,

2) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym;

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) współudział w wykonywaniu zadań gminy.

3. Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać również inne zadania zlecone przez organy Gminy
lub inne podmioty.

4. Zadania sołectwa określone w §5 ust. 2 realizowane są przez:

1) udział mieszkańców w budowie, eksploatacji, utrzymaniu infrastruktury technicznej, obiektów socjalnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie Sołectwa, w tym ich wyposażeniu w środki techniczne;

2) współpracę z organami i instytucjami odpowiedzialnymi za kształtowanie zasad współżycia społecznego, profilaktyki i zwalczania alkoholizmu, narkomanii i nałogu palenia tytoniu;

3) inicjowanie na terenie Sołectwa czynów społecznych;

4) inicjowanie i udział w organizowaniu imprez o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowo - rekreacyjnym, promocyjnym, itp.

§ 6. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami Gminy, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

§ 7. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie;

2) Sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej kończy się z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady Miejskiej.

Zebranie Wiejskie

§ 9. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy Sołectwa.

§ 10. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należą wszystkie sprawy dotyczące Sołectwa mające wpływ na jego organizację, strukturę oraz granice.

2. W szczególności do Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz jej poszczególnych członków;

2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;

3) składanie wniosków wskazujących przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego;

4) opiniowanie spraw, które należą do zakresu działania samorządu mieszkańców Sołectwa;

5) stanowienie o sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;

6) rozpatrywanie informacji Sołtysa z jego działalności i działalności Rady Sołeckiej;

7) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych;

8) opiniowanie spraw przekazanych przez Gminę oraz występowanie do organów Gminy z wnioskiem lub postulatami dotyczącymi sołectwa, a zwłaszcza:

- zmiany granic i likwidacji sołectwa;

- przepisów gminnych dotyczących sołectwa;

9) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zmianę statutu sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania Zebrania Wiejskiego

§ 11. Prawo uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej oraz przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych, radnych Rady Miejskiej oraz inne osoby zaproszone przez Sołtysa lub Rade Sołecką.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskiej zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Rady Sołeckiej;

3) na wniosek co najmniej 10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

4) na wniosek Burmistrza.

2. W razie śmierci lub dłuższej niż 3 miesiące nieobecności lub niemożności sprawowania przez Sołtysa urzędu, zebranie zwołuje członek Rady Sołeckiej lub Burmistrza.

§ 13. 1. Sołtys informuje mieszkańców Sołectwa o zebraniu podając termin, miejsce i temat Zebrania Wiejskiego w sposób zwyczajowo przyjęty, przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.

2. Sołtys informuje Burmistrza o planowanym Zebraniu Wiejskim.

3. Informacje o Zebraniu Wiejskim Sołtys przekazuje radnym z terenu Sołectwa.

4. Zebranie Wiejskie jest ważne gdy zostali o nim powiadomieni mieszkańcy w sposób przyjęty zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i uczestniczy w nim przynajmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

5. Zebranie Wiejskie w drugim terminie może odbywać się w odstępie 15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 14. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 15. 1. Sołtys otwiera Zebranie Wiejskie i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności jeden z członków Rady Sołeckiej lub mieszkaniec Sołectwa wybrany przez Zebranie Wiejskie.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

3. Zebranie Wiejskie przebiega zgodnie z przyjętym przez uczestników zebrania porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub zwołującego zebranie.

§ 16. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musibyć większa od liczby głosów "przeciw". Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

2. W przypadku równej liczby głosów "za" i przeciw" decyduje głos Sołtysa.

3. Uchwały Zebrania Wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem przeprowadzenia wyborów oraz odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 17. 1. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) nazwę sołectwa, datę, godzinę oraz miejsce Zebrania Wiejskiego;

2) stwierdzenie ważności Zebrania Wiejskiego;

3) liczbę mieszkańców i innych uczestników biorących udział w Zebraniu Wiejskim;

4) porządek zebrania;

5) treść podejmowanych uchwał, rozstrzygnięć i przebieg dyskusji;

6) podpisy Sołtysa i osoby sporządzającej protokół;

7) do protokołu dołącza się listę obecności oraz załączniki, w tym podjęte uchwały.

2. Jeden egzemplarz protokołu z zebrania przekazuje się Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego.

Sołtys i Rada Sołecka

§ 18. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.

2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.

§ 19. 1. Do zakresu działania Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich oraz przygotowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

4) realizowanie uchwał Rady Miejskiej dotyczących Sołectwa;

5) inicjowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego;

6) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;

7) organizowanie i koordynowanie działań w zakresie pomocy mieszkańcom Sołectwa w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych;

8 )uczestniczenie w sesjach Rady Gminy, występowanie w imieniu Sołectwa;

9) składanie na Zebraniu Wiejskim na zakończenie kadencji sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności Rady Sołeckiej;

10) zgłaszanie wniosków do Burmistrza i Rady Miejskiej w sprawach dotyczących Sołectwa;

11) wywieszanie na tablicach ogłoszeń plakatów i ogłoszeń otrzymanych z Urzędu.

2. Sołtys otrzymuje dietę, której wysokość określa Rada Miejska w odrębnej uchwale.

3. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie za inkaso podatków na zasadach i w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

§ 20. 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka wybierana w składzie 3 osobowym przez Zebranie Wiejskie.

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb i przewodniczy jej obradom.

3. Rada Sołecka wyraża swoje stanowisko w formie opinii podejmowanych zwykłą większością głosów.

4. W pracach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć radni z terenu danego Sołectwa bez prawa udziału w głosowaniu.

5. Członkowie Rady Sołeckiej sprawują swoje funkcje społecznie.

6. Do kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) udzielanie pomocy Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;

2) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego;

3) wyrażanie opinii w sprawach Sołectwa.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim wyborczym zgodnie
z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów organów Sołectwa.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Burmistrz podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Sołectwach.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

4. Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do udziału w zebraniu podpisują listę obecności stanowiącą załącznik do protokołu z zebrania.

5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory przeprowadza się w odstępie 15 minut od terminu zwołania pierwszego zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

6. Zebranie Wiejskie wyborcze prowadzi wybrany w głosowaniu jawnym przez zebranie przewodniczący zebrania.

§ 22. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają
się w głosowaniu tajnym.

2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy Sołectwa ujęci w rejestrze wyborców gminy Frombork.

§ 23. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3 członków wybranych przez Zebranie Wiejskie, spośród obecnych na zebraniu mieszkańców Sołectwa mających uprawnienia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 24. 1. Do zadań komisji należy:

1) objaśnienie sposobu głosowania,

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów.

2. Protokół komisji wyborczej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z Zebrania Wiejskiego.

§ 25. 1. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Sołtysa, a następnie przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających uprawnienia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zgłoszonych przez uczestników zebrania.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4. Głosowanie przeprowadza się w sposób następujący:

1) komisja wyborcza przed przystąpieniem do głosowania przedstawia zasady głosowania;

2) komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów i uzyskuje ich zgodę na kandydowanie;

3) komisja wyborcza wypełnia karty do głosowania. Karty do głosowania powinny być ostemplowane pieczęcią Rady Miejskiej. Nazwiska kandydatów powinny być umieszczone na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym;

4) komisja wyborcza wydaje karty do głosowania wyborcom umieszczonym na spisie wyborców;

5) mieszkańcy sołectwa dokonują głosowania poprzez pozostawienie na karcie wyborczej obok nazwiska kandydata / kandydatów, na którego / których oddają głos znaku ,,x"'

6) przy głosowaniu na Sołtysa wyborcy stawiają znak "x" przy jednym nazwisku;

7) przy głosowaniu na członka Rady Sołeckiej wyborcy stawiają znak "x" przy nazwiskach maksymalnie tylu kandydatów ilu jest wybieranych do Rady Sołeckiej;

8) komisja wyborcza dokonuje zebrania kart do głosowania;

9) komisja wyborcza dokonuje ustalenia wyników głosowania. Przy ustalaniu wyników głosowania nie uwzględnia się kart nieważnych, to jest: nieopieczętowanych, całkowicie przedartych oraz z ilością znaków "x" niezgodną z zapisami w § 25 ust. 4 pkt 6 i 7;

10) komisja wyborcza podaje wynik głosowania i wypełnia protokół.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

6. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania, a ten w ciągu 7 dni od dnia wyborów przekazuje Burmistrzowi.

§ 26. 1. Prawo kandydowania na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, obecnemu na zebraniu wyborczym, ujętemu w rejestrze wyborców gminy Frombork.

2. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu.

§ 27. 1. Za wybranych uważa się kandydata/ów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić ponownie.

§ 28. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść do Burmistrza protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia niniejszego Statutu.

2. Wniesiony protest rozpatruje Burmistrz w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję
o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów, Burmistrz zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

§ 29. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, na pisemny wniosek minimum 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska lub utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka/ów Rady Sołeckiej może zwrócić się do Zebrania Wiejskiego również Burmistrz lub Rada Miejska, jeżeli Sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, narusza postanowienia Statutu lub uchwał, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w oczach opinii społecznej lub przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członka/ów Rady Sołeckiej winien być rozpatrzony na następnym Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza w terminie 1 miesiąca.

5. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu stron, w głosowaniu tajnym i dla swojej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 30. Wygaśniecie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się;

3) odwołania przed upływem kadencji.

§ 31. 1. W przypadku określonych w § 30 Burmistrz w terminie do 2 miesięcy zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym Statucie.

3. Kadencja Sołtysa jak i członków Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem,o którym mowa w § 8 niniejszego Statutu.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.W sytuacjach kiedy dotyczy to Sołtysa, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Radę Sołecką członek Rady Sołeckiej.

ROZDIAŁ 5
GOSPODARKA FINASOWA

§ 32. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

§ 33. Rada Miejska rozstrzyga, czy wyodrębni w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki.

§ 34. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych
we wniosku sołectwa, składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Rozdział 6.
ZAKRES I FORMY KONTROLI I NADZORU

§ 35. 1. Nadzór nad całokształtem działalności Sołectwa sprawuje Rada Miejska przy pomocy:

1) Burmistrza;

2) Komisji Rady Miejskiej, a w szczególności Komisji Rewizyjnej;

którzy mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty sołectwa, w miejscu wskazanym przez Sołtysa lub po ich dostarczeniu do Urzędu.

§ 36. 1. Kontrolę nad bieżącą działalnością Sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Burmistrz.

2. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem, albo uchwałami Radzie Miejskiej celem zajęcia ostatecznego stanowiska do ich uchylenia włącznie.

3. Organy nadzoru i kontroli, wymienione w § 35 ust. 1 i § 36 ust. 1, mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział 7.
POSTANOWIANIA KONCOWE

§ 37. Zmian niniejszego statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama