reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr OR.0007.57.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 68/XI/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 160, poz.2133), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 100/XV/08 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 162, poz. 2294);

2) uchwałą Nr 189/XXIX/09 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 107, poz. 1773);

3) uchwałą nr OR.7010.5.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz.2669).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr 100/XV/08 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 162, poz. 2294), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.";

2) § 2 uchwały Nr 189/XXIX/09 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 162, poz. 2294), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.";

3) § 2 uchwały Nr OR.7010.5.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz.2669), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Sierputowicz


Załącznik do Obwieszczenia Nr OR.0007.57.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 68/XI/07
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 27 września 2007 r.
z sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.[1]) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót lub składowanie materiałów w pasie drogowym:[2])

1) za zajęcie 1m2 jezdni:

a) do 20% powierzchni szerokości jezdni - 3 zł,

b) powyżej 20% do 50% powierzchni szerokości jezdni - 5 zł,

c) powyżej 50% powierzchni szerokości jezdni - 8 zł;

2) za zajęcie 1m2 chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki rowerowej - 3 zł;[3])

3) za zajęcie 1m2 pozostałych elementów pasa drogowego (np. pobocze, pas zielenie) - 2 zł.

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu:

1) poza terenem zabudowanym - 30 zł/m2;

2) w terenie zabudowanym - 100 zł/m2;

3) na obiektach mostowych - 200 zł/m2[4]).

2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki określone w ust. 1 pkt 1, 2, 3 pomniejszone o 25%.

3. Dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczonych w pasie drogowym przed dnem wejścia w życie uchwały stosuje się stawki opłat:

1) poza terenem zabudowanym - 11,25 zł/m2;

2) w terenie zabudowanym - 30 zł/m2;

3) na obiektach mostowych - 150 zł/m2[5])

4. Przy umieszczeniu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest sługa hurtowego dostępu do internetu szerokopasmowego lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) stosuje się stawki opłat:

1) poza terenem zabudowanym - 0,50 zł/m2;

2) w terenie zabudowanym - 1 zł/m2;

3) na obiektach mostowych - 1,50 zł/m2.

§ 3. Ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez umieszczenie w nim:

1) obiektów budowlanych, w tym handlowych i usługowych - 0,15 zł/m2;

2) obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 4 - 0,05 zł/m2;

3) reklam - 0,50 zł/m2 powierzchni reklamy.[6])

§ 4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, innego niż wymienione w § 1 - 3 ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) w celach handlowych - 0,30 zł/m2;

2) w pozostałych celach - 0,05 zł/m2.[7])

§ 5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lidzbarskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 118/XVI/04 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. War.-Maz- Nr 86, poz. 1016).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 189/XXIX/09 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 162, poz. 2294), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2009 r.

[3]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr OR.7010.5.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2669), która weszła w życie z dniem 5 sierpnia 2015 r.

[4]) Dodany przez § 1 uchwały Nr 100/XV/08 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg powiatowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lidzbarskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 162, poz. 2294), która weszła w życie z dniem 30 października 2008 r.

[5]) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

[7]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama