reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 45 100 216,69 zł, z tego: dochody bieżące 39 119 145,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 44 194 509,55 zł, z tego: wydatki bieżące 39 154 361,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

*zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o 183 570,00 zł, w tym: - z tytułu dochodów własnych o 178 000,00 zł, -z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami ( zwroty świadczeń wraz z odsetkami) 2 500,00 zł, - z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na dopłatę wynagrodzenia nauczyciela j. angielskiego w ZSS w Stradunach 2 070,00 zł, - refundacja kosztów poniesionych "Na własne konto" 1 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45 100 216,69 zł, z tego: dochody bieżące 39 119 145,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków w dziale 010, rozdział 01010" Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 300 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- zmniejszenie wydatków w dziale 700, rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o 444 336,66 zł i zwiększenie w tym samym rozdziale, § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 8,37 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 "Urzędy Gmin…"tj. zmniejszenie o 14 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) i zwiększenie o 14 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zmniejszenie o 1000,00 zł wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) i zwiększenie o 1000,00 zł wydatków na opłaty komornicze (§ 443 różne opłaty i składki),

- zwiększenie wydatków na promocję gminy o 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75075, § 4300 (zakup usług pozostałych) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75095 "Pozostała działalność" o 582 514,29 zł, z tego: a) decyzja z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. sprawy WWPE-WF.310.1.7.215 w sprawie korekty finansowej za naruszenie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion - mieszkańców Gminy Ełk" 462 514,29 zł (§2917 i §2919), b) odsetki od w/w korekty (§ 4560) 120 000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 751, rozdział 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" tj. zwiększenie o 27,18 zł składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), zwiększenie o 3,89 zł składek na F. Pracy (§ 412), zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4170) o 31,07 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o 24,60 zł i zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 24,60 zł,

- rozwiązanie rezerwy celowej (oświatowej) w wysokości 254 000,00 zł, i rezerwy ogólnej w wysokości 20 000,00 zł, (dział 758, rozdział 758 "Różne rozliczenia", § 4810),

- zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 "Pozostała działalność" w ZSS w Stradunach o 2 884,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela j. angielskiego,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 851, rozdział 85154 "przeciwdziałanie alkoholizmowi", tj. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o 1000,00 zł i zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 1 000,00 zł (§ 4610),

- zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 2 500,00 (zwroty świadczeń 2 000,00, odsetki 500,00 zł) oraz przesunięcie wydatków między paragrafami w tym rozdziale, tj. zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110) o 2 000,00 zł i zwiększenie o 2 000,00 zł na opłaty komornicze (§ 443 różne opłaty i składki),

- zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na zakup usług pozostałych (§ 4300) o 24 000,00 zł,

- przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921, rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" tj. zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 200,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4280) o 200,00 zł,

- zmniejszenie wydatków w dziale 926, rozdział 92601 "Obiekty sportowe" na zakup usług pozostałych (§ 4300) o 5 000,00 zł. Wydatki zostały przesunięte na promocję gminy.

Plan wydatków po zmianie wynosi 44 194 509,55 zł, z tego wydatki bieżące 39 154 361,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama