reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-16(21)/2015/18847/V/PWi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 października 2015r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne" oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy:

Veolia Szczytno Sp. z o. o.

z siedzibą w Szczytnie

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem",

z dnia 4 maja 2015 r., uzupełnionego późniejszymi pismami, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 kwietnia 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła (piąta), ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1)Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Veolia Szczytno Sp. z o. o., ul. Solidarności 17, 12-100 Szczytno

2)Wojewoda Warminsko - Mazurski , Al. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 5.05.2015 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Piotr Wiejak


VEOLIA Szczytno Spółka z o.o.

w Szczytnie

12-100 Szczytno ul. Solidarności 17

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 23października 2015 r.

Nr OGD-4210-16(21)/2015/18847/V/PWi

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR

Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko -Połom

Szczytno 2015 r.

SPIS TREŚCI

strona

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.4

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.4

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.5

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.6

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek 6

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

  1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

? ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 r., poz. 1059
z późn. zm.);

? rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291);

? rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92);

? przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem
i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Veolia Szczytno Sp. z o.o. w Szczytnie ul. Solidarności 17, zwane dalej Veolia Szczytno;

? odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym;

? źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania
ciepła;

? lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;

? sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenialub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;

? węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych;

? grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

? instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

? zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach,
w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

? obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

? układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

? grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;

? moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;

? zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi
w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

? warunki obliczeniowe:

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej,
w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b) normatywną temperaturę ciepłej wody.

  1. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

Źródło ciepła zlokalizowane w Szczytnie:

? I- przy ul. Solidarności, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (miału węgla kamiennego),

Źródło ciepła zlokalizowane w Szczytnie, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza
5 MW, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa stałego (węgla kamiennego):

? IV.1 - przy ul. Osuchowskiego 22,

Źródła ciepła zlokalizowane w Szczytnie, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza
5 MW, w których wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego (gazu ziemnego):

? V.1 - przy ul. Kętrzyńskiego 4A,

? V.2 - przy ul. Osuchowskiego 26A,

? V.3 - przy ul. Śląskiej 12,

? V.4 - przy ul. Westerplatte 12.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Veolia Szczytno prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła - Nr WCC/1205/18847/W/OGD/2010/KK z 29 kwietnia 2010 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami)

- przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/1174/18847/W/OGD/2010/KK z 29 kwietnia 2010 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami)

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Grupa I A - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez Veolia Szczytno,

Grupa I B - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez Veolia Szczytno oraz węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez Veolia Szczytno,

Grupa I C - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez Veolia Szczytno oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

Grupa I D - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle I, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność i eksploatowaną przez Veolia Szczytno, grupowe węzły cieplne, stanowiące własność odbiorców i eksploatowane przez Veolia Szczytno oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane,

Grupa IV - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródle IV.1, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez Veolia Szczytno,

Grupa V - odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach V.1, V.2, V.3 i V.4, dostarczane jest bezpośrednio do obiektów, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

4.1 Wysokość cen i stawek opłat

Grupa odbiorców

Cena za zamówioną moc cieplną [zł/MW]

Cena ciepła [zł/GJ]

Cena nośnika ciepła [zł/m3]

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW]

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe [zł/GJ]

roczna

rata miesięczna

Roczna

rata miesięczna

I A

82 724,96

6 893,75

24,68

13,30

31 630,60

2 635,88

10,42

I B

82 724,96

6 893,75

24,68

13,30

22 370,10

1 864,18

9,27

I C

82 724,96

6 893,75

24,68

13,30

26 083,68

2 173,64

7,52

I D

82 724,96

6 893,75

24,68

13,30

22 988,30

1 915,69

8,17

Grupa odbiorców

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [zł/MW]

Stawka opłaty
za ciepło
[zł/GJ]

IV

14 636,58

59,61

V

9 267,12

65,50

4.2 Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica

Stawka opłaty

przyłącza

netto

[mm]

[zł/mb]

32

67,50

50

82,00

65

97,50

80

131,00

150

196,75

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat

  1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

  1. W przypadkach:

- niedotrzymania przez Veolia Szczytno standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

Veolia Szczytno wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PREZES ZARZĄDU

Marek Kaszkowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama