reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/80.2015 Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 ) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.849 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Dąbrówno:

1. wprowadza opłatę targową;

2. określa wysokość stawek opłaty targowej;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Dąbrówno wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Dąbrówno, która wynosi:

1. przy sprzedaży produktów rolnych - 10,00 zł

2. przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych - 30,00 zł

3. przy sprzedaży artykułów i innych rzeczy nieokreślonych w pkt 1 i 2 - 30,00 zł

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Krystynie Osmańskiej-Wiśniewskiej.

3. Inkasent obowiązany jest wręczyć osobie uiszczającej opłatę targową pokwitowanie w formie druku ścisłego zarachowania zaewidencjonowanego w urzędzie gminy.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Dąbrówno.

5. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 20 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot płatne w terminie do 10-go dnia miesiąca po upływie miesiąca, za który następuje rozliczenie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/107/11 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej /Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rocznik 2012 poz. 367/ oraz Uchwała Nr XIV/125/12 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej /Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rocznik 2012 poz. 976/ .

§ 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówno i wsiach sołeckich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Zalewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama