reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 21 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 214 , art. 215 ,art.217, art. 236,art.237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 64 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 153 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 116 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 205 288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 30 038 120,62 zł dochody bieżące w wysokości 28 848 479,62 zł dochody majątkowe w wysokości 1 189 641,00 zł

- plan wydatków ogółem 29 764 370,62 zł wydatki bieżące w wysokości 28 305 777,62 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 458 593,00 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 238 593,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 - dochody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 3 - wydatki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 6


Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 228 zł w dziale 720 "Informatyka" z tytułu zakończenia i rozliczenia Projektu "Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4 842 zł tytułu wpływów z różnych opłat( 1200 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (3642 zł) w związku z ich wykonaniem. W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 2895 zł z tytułu należnych dochodów ściągniętych od dłużników świadczeń alimentacyjnych (2800 zł) oraz zgodnie z decyzją Nr FK 273/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania( kwota 95 zł.),ponadto w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 64 587 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W dziale 854 "Pomoc materialna" zwiększa się plan dochodów o kwotę 136 800 zł i wydatków o kwotę 171 000 zł wraz z obowiązkowym 20 % udziałem własnym , z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Nr FK 286/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 34 200 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" .

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego dla lokalu mieszkalnego w msc. Smokowo 9/7 .W działach 600 " Transport i łączność" ,700 "Gospodarka mieszkaniowa" , 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz 926 "Kultura fizyczna" dokonuje się zmian planu wydatków środków przeznaczonych na potrzeby i na wniosek sołectw w Muławkach i Koczarkach. W dziale 720 "Informatyka" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1600 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 752 "Obrona narodowa" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z planowanym przeprowadzeniem ćwiczeń terenowych oraz akcji kurierskiej zgodnie z Zarządzeniem Nr 320 z dnia 10 grudnia 2014 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim. W dziale 852"Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 zł, zgodne z decyzją Nr FK 273/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw. 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 64 587 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 269/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczących wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" dokonuje się zmian planu wydatków (za wyjątkiem zmiany w § 6050, który dotyczy zadaniapn."Ogrodzenie boiska w msc.Koczarki" ) w związku z realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama