reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Górowo Iławecki

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, Rada Miasta Górowo Iławeckie u ch w a l a, co następuje:

§ 1. Przepisy ogólne Określa się szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Górowo Iławeckie, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za opłatę uiszczoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebrana zostanie każda ilość odpadów komunalnych niesegregowanych lub następujących rodzajów odpadów komunalnych segregowanych:

1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odzież i tekstylia

2) szkoło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

4) metal w tym opakowania z metalu,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) baterie i akumulatory,

10) zużyte opony, chemikalia,

11) przeterminowane leki,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów,

13) popiół.

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy za opłatę uiszczoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odebrane zostaną powstałe na danej nieruchomości niesegregowane odpady komunalne lub następujące rodzaje segregowanych odpadów komunalnych:

a) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odzież i tekstylia

b) szkoło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

d) metal w tym opakowania z metalu,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) baterie i akumulatory,

j) zużyte opony, chemikalia,

k) przeterminowane leki,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów,

m) popiół w ilości wynikającej z liczby i pojemności pojemników wskazanych przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

1. ustala się, że wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe wyposażone będą w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych lub segregowanych zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem zbierania odpadów komunalnych, ustawione w miejscach wskazanych i urządzonych przez właściciela nieruchomości, z zachowaniem zasad zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

2. Zapewnia się utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i mycie, o najmniej 2 razy do roku.

§ 4. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzi w następujący sposób:

a) W zabudowie jednorodzinnej do worków lub pojemników/kontenerów w kolorach:

- zielonym- przeznaczony na szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła,

- niebieskim- przeznaczony na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i tektury, odzież i tekstylia,

- żółtym- przeznaczony na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, metale,

- brązowym- przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

- czarnym- odpady pozostające po segregacji,

b) w zabudowie wielorodzinnej pojemników/kontenerów w kolorach:

- zielonym- przeznaczony na szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła,

- niebieskim- przeznaczony na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i tektury, odzież i tekstylia,

- żółtym- przeznaczony na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, metale,

- brązowym- przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

- czarnym- odpady pozostające po segregacji,

c) w zabudowie niezamieszkałej do worków lub pojemników/kontenerów
w kolorach:

- zielonym- przeznaczony na szkło oraz odpady opakowaniowe ze szkła,

- niebieskim- przeznaczony na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i tektury, odzież i tekstylia,

- żółtym- przeznaczony na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe, metale,

- brązowym- przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,

- czarnym- odpady pozostające po segregacji,

2. Odpady popiołu gromadzone będą w pojemnikach specjalnie przystosowanych do tego rodzaju odpadu, uniemożliwiających wywołanie pożaru, usytuowanych w określonych punktach na terenie miasta Górowo Iławeckie. Wykaz punktów ustawienia pojemników na popiół umieszczony będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w miejscach publicznie dostępnych.

3. Dopuszcza się do selektywnej zbiórki pojemniki czarne lub szare z pokrywami
w kolorach dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określonych w ust 1.

4. Przeterminowane leki oraz baterie i akumulatory gromadzone będą w punktach wyposażonych w specjalne pojemniki dostosowane do gromadzenia tego typu odpadów.

§ 5. Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych

1. Określa się następującą częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) Odpady zbierane selektywnie:

a) Zabudowa jednorodzinna- minimum raz na 2 tygodnie lub w punkcie selektywnej zbiórki,

b) Zabudowa wielorodzinna- minimum raz w tygodniu lub w punkcie selektywnej zbiórki.

2) Niesegregowane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone:

c) Zabudowa jednorodzinna- minimum raz na 2 tygodnie,

d) Zabudowa wielorodzinna- minimum 2 razy w tygodniu.

2. Określa się następującą częstotliwość odbierania pozostałych frakcji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe- dwa razy w roku metodą tzw. wystawki lub
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przekazanie podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego
i elektronicznego; dwa razy w roku metodą tzw. wystawki lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,

3) baterie i akumulatory, w punktach rozmieszczonych na terenie miasta lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,

4) zużyte opony, chemikalia, dwa razy w roku metodą tzw. wystawki lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,

5) przeterminowane leki, w aptekach lub w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, na indywidualne zgłoszenie lub
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów bądź dwa razy w roku metoda tzw. wystawki.

3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych- minimum raz na 2 tygodnie.

4. Odbieranie mebli, odpadów wielkogabarytowych, chemikaliów, opon, odpadów elektrycznych i elektronicznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych będzie się odbywało co najmniej 2 razy w roku metodą tzw. wystawki.

5. Odpady, o których mowa w ust. 3 odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione:

e) przed posesją- w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,

f) przy punktach gromadzenia odpadów- w przypadku nieruchomości pozostałych.

6. Gmina Miejska może odmówić odbioru zadeklarowanych w deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadów segregowanych w terminach określonych w §7 w przypadku wykazania, że odpady te są zmieszane.

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 Burmistrz Miasta może wezwać właściciela nieruchomości do posegregowania odpadów zgodnie ze sposobem wskazanym
w złożonej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Posegregowane odpady, o których mowa w ust. 6 odbierane są na zgłoszenie właściciela nieruchomości.

9. Opróżnianie koszy ulicznych odbywa się minimum 2 razy w tygodniu.

10. Właściciele punktów handlowych, usługowych, gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać powstające odpady komunalne codziennie.

11. Na ternie nieruchomości pojemniki oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru (zgodnie z harmonogramem) na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd pojazdów podmiotu uprawnionego na teren nieruchomości w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach.

§ 6. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne, o których mowa w §5 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Harmonogramy odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §5 są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie. W razie zmian w harmonogramach w formie zmienionej będą one przekazywane mieszkańcom przez firmę odbierającą odpady komunalne.

§ 7. Przyjmowanie segregowanych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier i tektura,

b) odzież,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania szklane,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe za wyjątkiem odpadów zawierających azbest.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty będzie jeden dzień
w tygodniu w godzinach umożliwiających przystępne korzystanie z jego usług mieszkańcom.

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 odbierane są od mieszkańców miasta Górowo Iławeckie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie lub opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta.

4. W celu prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane odpady są klasyfikowane
i rejestrowane.

5. Zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady zostaną przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

§ 8. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

1. Odpady komunalne zmieszane i ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z ternu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie będą przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Odpady komunalne będą zagospodarowane w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

§ 9. Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów

1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług:

a) poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości. Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu miasta Górowo Iławeckie udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Miasta,

1. b) bezpośrednio do Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, pisemnie, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Plac Ratuszowy 18; 11-220 Górowo Iławeckie, bądź telefonicznie pod nr tel. 89 762 70 20, lub elektronicznie: e-mail: mailto:umgorowo@gorowoilaweckie.pl.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXV/160/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Górowo Iławeckie i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 12. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Błocki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama