reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/136/15 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 15 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) oraz w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz. 2958 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy; przy ustalaniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,

e) przygotowanie i udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

f) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego państwa oraz kształtowanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie narodowym,

g) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

h) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

i) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć i obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych - udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach doskonalenia nauczycieli,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,

d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

f) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan techniczny pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

i) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,

c) opiekę nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego, wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań związanych z utrzymaniem powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych poprzez zapewnienie szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zapewnienie dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) zaangażowanie, kreatywność i nowatorstwo w podchodzeniu do realizacji przyjętych zobowiązań,

b) terminowość i rzetelność oraz pełne zaangażowanie w realizację zadań określonych przez organ prowadzący szkołę i władze nadrzędne,

c) wykazywanie się samodzielnością w rozwiązywaniu problemów z zakresu obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły, w ramach posiadanych kompetencji,

d) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

e) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

f) współpraca ze środowiskiem i organizacjami społecznymi oraz podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

g) doskonalenie umiejętności zarządzania i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez udział w różnych formach dokształcania i doskonalenia,

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

d) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno - kulturalnymi,

e) konstruktywna współpraca z radą rodziców i samorządem uczniowskim.",

b) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dodatek motywacyjny ustala się procentowo. Nauczycielowi może być przyznany dodatek w wysokości od 1% do 20% jego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości od 10 % do 40% jego wynagrodzenia zasadniczego.",

c) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze - w granicach stawek określonych w § 10 i w ramach przyznanych na ten cel środków, ustala dyrektor uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji oraz jakość pracy związanej z pełnionym stanowiskiem kierowniczym z zaznaczeniem, że dodatek dla wicedyrektora można przyznać w wysokości od 10% do 75% dodatku dyrektora, a dla innych osób pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole w wysokości od 10% do 50% dodatku dyrektora.",

d) w § 8 uchyla się ust. 2;

e) w § 9 uchyla się ust. 2,3 i 6;

f) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie ma prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.",

g) w § 11 uchyla się ust. 2;

h) w § 13 uchyla się ust. 4;

i) w § 14 uchyla się ust. 4;

j) w § 15 uchyla się ust. 4.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały § 4 otrzymuje brzmienie:

- "§ 4. Nagroda Burmistrza może być przyznana w wysokości od 25% do 150% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym w Gminie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Lech Borak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama