reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej między Placem Grunwaldzkim i ul. Mickiewicza w Giżycku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej między Placem Grunwaldzkim i ul. Mickiewicza w Giżycku, zwaną dalej planem.

2. Plan obejmuje zakres i granice zgodne z Uchwałą Nr XL/4/2014 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego objęty w/w uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku stanowi zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, uchwalonego uchwałą Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 106, poz. 1689).

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji określonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady finansowania inwestycji, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu są:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej - MNU;

2. tereny zabudowy usługowej - U;

3. tereny zieleni urządzonej - ZP;

4. tereny dróg wewnętrznych - KDW;

5. zasady obsługi w zakresie komunikacji kołowej i pieszej oraz infrastruktury technicznej;

6. zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek;

7. zasady ochrony przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego.

§ 3. 1. Ustala się następującą treść rysunku planu jako obowiązującą:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

2) oznaczenia przeznaczenia terenów elementarnych;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granice opracowania.

2. Następujące oznaczenia stanowią informacje planu i mogą podlegać zmianom:

1) wskazany orientacyjny, istniejący dojazd.

§ 4. Ustala się następującą interpretację użytych pojęć w niniejszej uchwale:

1. teren elementarny - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, dla którego określono szczegółowe zasady zagospodarowania i oznaczono symbolem;

2. przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

3. przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

4. nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne obrysy budynków, nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy nie zadaszone, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy;

5. usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi nie zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko;

6. adaptacja - należy przez to rozumieć przystosowanie istniejącego budynku do aktualnych potrzeb użytkownika poprzez: remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego, pod warunkiem, że zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki są zgodne z ustaleniami określonymi dla poszczególnych terenów elementarnych zawartych w niniejszej uchwale lub zachowują stan istniejący pod względem gabarytów obiektu;

7. rewitalizacja - zespół działań urbanistycznych i planistycznych, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej przestrzeni służące ożywieniu obszarów miasta, które utraciły swoją funkcję, w tym znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące.

1. Teren opracowania planu położony jest w granicach Aglomeracji Giżycko. Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do istniejącego i projektowanego układu kanalizacji sanitarnej (kierującej ścieki na istniejącą oczyszczalnię).

2. Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg i terenach publicznych, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

3. Ustala się odprowadzanie wód opadowych z dachów na teren własnej działki bez szkody dla gruntów sąsiednich lub do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenów utwardzonych docelowo po oczyszczeniu w sposób przewidziany przepisami odrębnymi, należy odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg. Dopuszcza się inne rozwiązania w zakresie odprowadzania wód opadowych zgodne z przepisami odrębnymi.

4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł przy wykorzystaniu dozwolonych paliw i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi lub z sieci centralnego ogrzewania.

5. Zaopatrzenie w gaz należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Sieci oraz przyłącza telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

7. Nowe sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe podziemne. Rezerwuje się teren w pasie drogowym oraz w chodnikach dla projektowanej sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacją złączy kablowo - pomiarowych.

8. Odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

9. Występujące i projektowane w granicach opracowania planu drogi muszą spełniać wymogi stawiane drogom pożarowym dla poszczególnych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się zakaz grodzenia nieruchomości na terenie objętym planem za wyjątkiem terenu elementarnego 1.MNU, gdzie dopuszcza się grodzenie nieruchomości w przypadku utrzymania w budynku funkcji mieszkalnej.

1) ogrodzenia od strony drogi nie mogą przekraczać wysokości 1,6 m od poziomu terenu;

2) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych.

2. Ustalenia dotyczące reklam:

1) dopuszcza się na terenach elementarnych o symbolu 1.U, 1.MNU, 1.ZP, 2.ZP lokalizację reklam wolno stojących o powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 2,0 m2 i wysokości do 3,0m mierzonej od poziomu terenu do najwyższego punktu tablicy reklamowej jednak nie więcej jak jedna reklama wolno stojąca na działce;

2) dopuszcza się sytuowanie reklam, znaków informacyjnych na budynkach, jeśli powierzchnia jednej reklamy lub jednego znaku nie przekracza 2,0m2, jednak nie więcej jak jedna reklama na budynku;

3) zakaz rozmieszczania nośników reklamowych z oświetleniem pulsacyjnym;

4) ustalenie w pkt. 1), 2), 3) nie dotyczy gminnego systemu informacji przestrzennej.

3. W granicach planu ilości miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Teren w granicach planu wskazuje się jako obszar wymagający przekształceń, dla którego ustala się ochronę układu przestrzennego zgodnie z ustaleniami planu oraz remonty, rewitalizację lub przebudowę istniejących budynków, przestrzeni publicznych i innych obiektów.

§ 7. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu ustala się jako obowiązujące.

1. Teren opracowania planu położony jest poza prawnymi formami ochrony przyrody.

2. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1.MNU należy przyjąć jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkalno - usługowej.

3. Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii w postaci m.in.: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych o mocy do 40kW, z wykluczeniem turbin wiatrowych.

4. Działalność usługowa realizowana w granicach planu nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkania i użytkowania sąsiednich budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (w szczególności budynków mieszkalnych).

5. Zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi za wyjątkiem inwestycji, dla których przeprowadzona ocena odziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

6. Celem działań rewitalizacyjnych wprowadzonych niniejszą uchwałą jest ożywienie społeczno - gospodarcze na obszarze śródmieścia poprzez koncentrację działań i stworzenie warunków stymulujących prywatne inwestycje dla poprawienia stanu zagospodarowania. Szczegółowe cele rewitalizacji obejmują:

1) tworzenie struktur zagospodarowania odpowiadających współczesnym wymaganiom społecznym, gospodarczym i kulturalnym;

2) poprawę struktury gospodarczej obszaru śródmieścia;

3) rozbudowę systemu zieleni;

4) odtworzenie i renowację przestrzeni publicznych;

5) zachowanie, odnowę i rozwój historycznych układów urbanistycznych;

6) poprawę przestrzeni publicznych miasta i uwzględnienie wymagań ochrony zabytków;

7) dostosowanie zagospodarowania obszaru do potrzeb społecznych.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Cały teren planu znajduje się w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków jako "układ urbanistyczny stanowiący część miasta Giżycko" pod numerem A-1480, w stosunku do którego obowiązują zasady zawarte w §8. niniejszych ustaleń.

2. W granicach planu zlokalizowane są następujące obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

1) obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:

L.p.

Obiekt

Ulica

Nr

Nr rejestru

1

Układ urbanistyczny stanowiący część miasta Giżycko

Obejmuje wszystkie tereny elementarne położone w granicach planu

A-1480

2) obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków:

L.p.

Obiekt

Ulica

Nr

Nr rejestru

1

budynek mieszkalny

Mickiewicza

8

-----------------

3. W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych obowiązują następujące zasady:

1) na prace prowadzone w obszarach wpisanych do rejestru zabytków należy uzyskiwać pozwolenie odpowiedniego organu zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych oraz prowadzenia inwestycji liniowych w obrębie nawarstwień kulturowych układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków obowiązują stosowne przepisy w sprawie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

4. W odniesieniu do obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązują następujące zasady:

1) roboty budowlane prowadzone w obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (nie objętych wpisem do rejestru zabytków) wymagają uzyskania uzgodnienia lub opinii zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa budowlanego;

2) w odniesieniu do budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków obowiązuje ochrona ich formy architektonicznej w zakresie gabarytów, geometrii dachów, kolorystyki pokrycia dachów, detali architektonicznych i wystroju elewacji.

§ 9. W granicach planu nie występują:

1. tereny górnicze;

2. tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3. tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 10. Obszary przestrzeni publicznych.

1. Przestrzeń publiczną stanowią obszary oznaczone symbolami: 1.U, 1.ZP, 2.ZP, 1.KDW.

2. Kształtowanie przestrzeni należy realizować w sposób umożliwiający korzystanie z przestrzeni osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 2.

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów elementarnych

§ 11. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Oznaczenie terenu elementarnego (powierzchnia)

Ustalenia

1.MNU

(pow. 0,0404 ha)

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

3. Ogólne warunki urbanistyczne:

a) teren elementarny znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Giżycka zatem obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.3;

b) budynek mieszkalny przy ul. Adama Mickiewicza 8 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.4;

c) rewitalizację prowadzić w oparciu o ustalenia §7 ust.6;

d) adaptuje się istniejącą zabudowę;

e) kierunek głównej kalenicy: istniejący;

f) rodzaj pokrycia dachu: dachówka w kolorach ceglastej czerwieni;

g) kolorystyka i materiały w elewacji: tynki od białego do jasnych pasteli, drewno, cegła kamień, szkło;

h) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: zachować istniejące;

b) obowiązuje maksymalnie istniejąca ilość kondygnacji przy zachowaniu istniejącej wysokości zabudowy;

c) wysokość poziomu posadzki parteru: zachować istniejącą;

d) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,3 - maks. 0,8;

e) teren biologicznie czynny: minimum 20% powierzchni działki;

f) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach działki tj.: min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny oraz min. 2 miejsca parkingowe na każde rozpoczęte 50m2 funkcji usługowej;

g) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj.: ogrodzenia, ławki oraz altany lub wiaty;

h) zasady podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki: istniejąca;

i) obsługa komunikacyjna istniejąca oraz z możliwością wykonania nowego zjazdu z ul. Mickiewicza poprzez teren o symbolu 2.ZP.

1.U

(pow. 0,1544 ha)

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa t.j.: usługi użyteczności publicznej dla społeczności miejskiej, związane z potrzebami kultury, rekreacji i wypoczynku.

2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń urządzona.

3. Ogólne warunki urbanistyczne:

a) na terenie elementarnym zakłada się realizację usług umożliwiających powstanie ogólnodostępnej, atrakcyjnej przestrzeni dla świadczenia usług kultury, rekreacji, sportu i wypoczynku, w powiązaniu z terenem elementarnym o symbolu 2.ZP;

b) teren elementarny znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Giżycka zatem obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.3;

c) rewitalizację prowadzić w oparciu o ustalenia §7 ust.6;

d) nieprzekraczalna linia zabudowy: nie dotyczy.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dowolny w zależności od wybranego sposobu zagospodarowania działki i przeznaczenia budynku;

b) kierunek głównej kalenicy budynku: dowolny;

c) dopuszcza się budowę garaży podziemnych;

d) wysokość, mierzona przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachowego: maks. 20,0m;

e) szerokość elewacji frontowej: dowolna w zależności od wybranego sposobu zagospodarowania działki i przeznaczenia budynku;

f) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,05 - maks.2,0;

g) teren biologicznie czynny: minimum 5% powierzchni działki (dopuszcza się bilansowanie wskaźnika łącznie z terenem elementarnym 2.ZP);

h) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach działki oraz w granicach terenu elementarnego 2.ZP z możliwością budowy garaży podziemnych;

i) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj.: ogrodzenia, ławki itp. oraz altany lub wiaty;

j) zasady podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia działki: istniejąca;

k) obsługa komunikacyjna istniejąca oraz z możliwością wykonania nowego zjazdu z ul. Mickiewicza lub z drogi wewnętrznej 1.KDW poprzez teren o symbolu 2.ZP.

1.ZP

(pow. 0,1110 ha)

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, komunikacja.

3. Ogólne zasady zagospodarowania terenu:

a) teren elementarny znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Giżycka zatem obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.3;

b) rewitalizację prowadzić w oparciu o ustalenia §7 ust.6;

c) nie zezwala się na budowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych;

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj.: ogrodzenia, ławki, pomniki, fontanny oraz akcentów przestrzennych;

e) teren biologicznie czynny dla terenu elementarnego 1.ZP: minimum 20% powierzchni terenu elementarnego;

f) dopuszcza się dokonanie podziałów działek zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2.ZP

(pow. 1,0275 ha)

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.

2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi t.j.: usługi użyteczności publicznej dla społeczności miejskiej, związane z potrzebami kultury, rekreacji i wypoczynku, infrastruktura techniczna, komunikacja wewnętrzna, tereny sportowe w zieleni.

3. Ogólne warunki urbanistyczne:

a) teren elementarny znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Giżycka zatem obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.3;

b) rewitalizację prowadzić w oparciu o ustalenia §7 ust.6;

c) teren przeznacza się pod zieleń urządzoną z możliwością realizacji obiektów i urządzeń służących czynnej rekreacji mieszkańców oraz z możliwością realizacji usług publicznych;

d) w ramach terenu elementarnego dopuszcza się realizację obiektów budowlanych powiązanych z funkcją usługową na terenie elementarnym o symbolu 1.U;

e) wprowadza się obowiązek zapewnienia przejścia i przejazdu przez teren elementarny 2.ZP do terenów elementarnych 1.MNU i 1.U;

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dowolny w zależności od wybranego sposobu zagospodarowania działki i przeznaczenia budynku;

b) kierunek głównej kalenicy budynku: dowolny;

c) dopuszcza się budowę garaży podziemnych;

d) wysokość, mierzona przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu pokrycia dachowego: maks. 20,0m;

e) szerokość elewacji frontowej: dowolna w zależności od wybranego sposobu zagospodarowania działki i przeznaczenia budynku;

f) wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,0 - maks. 0,6;

g) teren biologicznie czynny: minimum 60% powierzchni terenu elementarnego;

h) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach działki tj.: min. 10 miejsc parkingowych;

i) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj.: ogrodzenia, ławki, urządzenia placu zabaw, pomniki, fontanny, akcenty przestrzenne oraz altany lub wiaty;

j) zasady podziału nieruchomości:

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki: 3000m2;

k) obsługa komunikacyjna poprzez teren elementarny o symbolu 1.KDW oraz z drogi publicznej - ul. Adama Mickiewicza.

1.KDW

(pow. 0,0358ha)

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych.

2. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna.

3. Wskaźniki urbanistyczne:

a) teren elementarny znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Giżycka zatem obowiązują ustalenia zawarte w §8 ust.3;

b) rewitalizację prowadzić w oparciu o ustalenia §7 ust.6;

c) szerokość w liniach rozgraniczających: istniejące linie rozgraniczające.

§ 12. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane.

§ 13. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona w granicach planu w wysokości 30%.

§ 14. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, uchwalony uchwałą Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r., Nr 106, poz. 1689) na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku


Ryszard Błoszko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Paszkowski

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama