reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)# (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

a) nowo wybudowanych budynkach i budowlach lub ich częściach - należy przez to rozumieć budynki i budowle lub ich części, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), jeżeli inwestycja została rozpoczęta po wejściu w życie niniejszej uchwały,

b) budowie - należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

c) rozbudowie - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana charakterystycznych parametrów budynku takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość,

d) nadbudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystycznych parametrów budynków takich jak: kubatura, wysokość, bez zmiany powierzchni zabudowy,

e) odbudowie - należy przez to rozumieć odbudowę, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. nr 84 poz. 906 ze zm.),

f) rozpoczęciu nowej inwestycji - należy przez to rozumieć uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) po wejściu w życie niniejszej uchwały, a w przypadku gdy przepisy prawa budowlanego nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenie o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), złożone właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej po wejściu w życie niniejszej uchwały,

g) działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.),

h) mikroprzedsiębiorcy, małym przedsiębiorcy, średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę oraz średniego przedsiębiorcę, o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miejskiej Ostróda zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 2 lat nowowybudowane budynki i budowle lub ich części oraz części budynków i budowli, które powstały w wyniku ich rozbudowy, odbudowy bądź nadbudowy, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, powstałe w wyniku rozpoczętych nowych inwestycji, których moment rozpoczęcia nastąpił po wejściu w życie niniejszej uchwały, na skutek których utworzono co najmniej:

a) 2 nowe miejsca pracy, w przypadku mikroprzedsiębiorców,

b) 5 nowych miejsc pracy, w przypadku małych przedsiębiorców,

c) 20 nowych miejsc pracy, w przypadku średnich przedsiębiorców,

d) 50 nowych miejsc pracy, w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

2. Poprzez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w odniesieniu do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed zakończeniem nowej inwestycji, w wyniku której utworzono nowe miejsca pracy w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Warunek utworzenia nowego miejsca pracy zostanie spełniony jeżeli została na nim zatrudniona osoba w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1 etat, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony nie krótszy niż 12 miesięcy oraz dodatkowe zatrudnienie zostanie utrzymane przez cały okres trwania przedmiotowego zwolnienia.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w §5, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - zwolnienie stosuje od dnia 1 stycznia roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 3. 1. Zwolnienia wprowadzone niniejszą uchwałą stanowią pomoc de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L.2013.352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorach wymienionych w art. 1 ust. 1 w/w rozporządzenia.

§ 4. 1. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomoc de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

§ 5. 1. Zwolnienie z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały następuje na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o zwolnienie.

2. Podmiot ubiegający się o zwolnienie winien dołączyć do wniosku:

a) wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, a także zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r., Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.),

c) pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie, o których mowa w §1 pkt f niniejszej uchwały,

d) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, o której mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), a w przypadku gdy przepisy prawa budowlanego nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, należy przedłożyć zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),0

e) wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

f) dokumenty wskazujące na wzrost zatrudnienia zgodny z §2 ust. 1 niniejszej uchwały,

g) dodatkowe dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, wymaganych przez organ podatkowy lub wymaganych na podstawie innych przepisów.

3. Do czasu przedłożenia przez podmiot ubiegający się o pomoc dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, pomoc nie może zostać udzielona temu podmiotowi.

§ 6. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

a) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą przez cały okres objęty zwolnieniem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy;

b) samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w §4 uchwały, oraz powiadomienia o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem;

c) przedkładania do dnia 15 stycznia każdego roku objętego zwolnieniem, informacji oraz zaświadczeń o których mowa §5 ust. 2 pkt a i b;

d) przedłożenia organowi podatkowemu, w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy, dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

e) przedłożenia w terminie do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia, oświadczenia o aktualnym stanie zatrudnienia, potwierdzonego deklaracjami ZUS.

§ 7. 1. W przypadku utraty uprawnień do zwolnienia lub wygaśnięcia prawa do zwolnienia, przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę lub wygaśnięcie prawa do zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia następuje:

1) gdy przedsiębiorca wprowadzi w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci całkowite prawo do zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzymał zwolnienie,

2) w przypadku zmniejszenia zatrudnienia w trakcie korzystania ze zwolnienia w stosunku do stanu wymaganego w §2 niniejszej uchwały,

3) gdy przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku przedłożenia dokumentów określonych w § 6 pkt a, c, d i e traci prawo do zwolnienia od początku roku przysługującego zwolnienia, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę zwolnienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono dokumenty - przedsiębiorca zachowuje prawo do dalszego zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

a) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

b) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

c) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

d) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

e) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z któregokolwiek tytułu wobec Gminy Miejskiej Ostróda,

f) z upływem okresu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej uchwały.

4. Przedsiębiorca, korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały w przypadkach określonych w ust. 2 i 3 traci całkowite prawo do zwolnienia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia lub wygaśniecie prawa do zwolnienia. Zwolnienie otrzymane do czasu utraty prawa do zwolnienia zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 3.

5. W przypadku utraty uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub wygaśnięcia prawa do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę za okres określony w ust. 2 i 4, w terminie 7 dni od dnia utraty prawa do zwolnienia.

6. W przypadku przekroczenia w trakcie roku maksymalnej wysokości pomocy de minimis, o której mowa w §4, podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy ponad ogólną kwotę wraz z odsetkami, w terminie 7 dni od dnia, w którym przekroczono maksymalną wartość pomocy de minimis.

§ 8. Zwolnienia, o którym mowa w §2 nie dotyczy:

a) budynków oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności handlowej, z wyjątkiem budynków lub ich części, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 200 m2,

b) obiektów budowlanych przeznaczonych na wynajem,

c) podatników zalegających z zapłatą podatków lokalnych bądź innych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej w Ostródzie, na dzień złożenia wniosku o przyznanie zwolnienia,

§ 9. W zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L.2013.352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 11. Uchwałę stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Bera

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama