reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015, poz. 1515 ) oraz art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się mieszkanie chronione w Mieście Szczytno

2. Na utworzenie mieszkania chronionego przeznacza się lokal w budynku komunalnym w Szczytnie, ul. Leyka 56, stanowiącym własność Miasta Szczytno.

§ 2. Mieszkanie chronione przeznaczone będzie w szczególności dla osób o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, o pomocy społecznej które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki.

§ 3. 1. Za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniec jest obowiązany do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Podstawą wydania decyzji administracyjnej w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej mieszkańca na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

§ 4. Podstawą wymiaru odpłatności jest kwota podstawowa stanowiąca miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego, która obejmuje: koszty ponoszone na ogrzewanie, wodę, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opłatę czynszową.

§ 5. Miesięczną odpłatność ustala się w uzgodnieniu z mieszkańcem, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym stosując tabelę odpłatności z tym, że odpłatność ta nie może być mniejsza niż 10% dochodu własnego mieszkańca.

Tabela odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość miesięcznej opłaty % ustalonej od kwoty podstawowej

do 100 %

bez odpłatności

powyżej 100 %do 150%

10%

powyżej 150 % do 200%

30%

powyżej 200 % do 250%

50%

powyżej 250 % do 300%

70%

powyżej 300 % do 350%

90%

powyżej 350%

100%

§ 6. 1. Odpłatność ustala się na czas określony, nie dłużej niż na okres jednego roku.

2. W przypadku, gdy pobyt mieszkańca nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza się dzieląc kwotę odpłatności wynikająca z tabeli przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 7. 1. Mieszkańcy nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca, istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zwłaszcza z powodu: długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub innych sytuacji uzasadniających zwolnienie.

§ 8. Mieszkaniec, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym zobowiązany jest do regulowania należnych opłat w wysokości oraz terminach określonych w decyzji administracyjnej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczytno.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Pardo

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama