reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się " Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty" zwany dalej "Regulaminem" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dźwierzuty nr V / 37/ 03 z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do Uchwały Nr XI/79/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 28 października 2015 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Dźwierzuty.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1) "Ustawa" należy prze to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

2) "Umowa" należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

- umowa o zaopatrzenie w wodę,

- umowa o odprowadzanie ścieków,

3) "Odbiorca" należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. 2,

4) "Zakład" należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

3. Pojęcia zdefiniowane w Ustawie i użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu Zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego,

2) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

3) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

§ 2. Zakład świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Poziom świadczonych usług Zakładu w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenia, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodno-prawne wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz niektórych innych ustaw.

§ 5. 1. Minimalną i maksymalną ilość dostarczonej wody określa umowa zawarta z Odbiorcą. Umowa winna także określać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń dostarczonych ścieków, wynikający z posiadanych przez Zakład technicznych i technologicznych możliwości ich oczyszczania.

2. Wymagane ciśnienie wody określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), "Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5bara) i nie więcej niż 0,06MPa (0,6 bara).

3. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 6 kwietnia 2007r.)

4. Dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006, Nr 136 poz. 964).

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami

§ 6. 1. Zakład zobowiązany jest zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześniewszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

3. Zakład ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku w terminie określonym w Umowie.

4. Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia, o którym mowa w § 5 ust. 4.

6. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Zakład może zawrzeć jedną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 7. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania.

3. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie i na skutek odstąpienia od Umowy.

4. Zakład może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od mowy

następuje przez oświadczenie Zakładu doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

5. 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 8. 1. Odbiorca usług składa do Zakładu pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy usługi bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług, niezwłocznie po jej wystąpieniu. Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

2. Zakład w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie również w przypadku składania przez zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 9. 1. Zakład określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

2. Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup Odbiorców usług lub obszaru.

3. Formę i sposób zapłaty reguluje Umowa.

§ 10. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

1. Użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego l ub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania.

2. Montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

3. Użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

4. Informowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków.

5. Wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Zakładem.

6. Zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniami pomiarowymi włącznie.

7. Podjęcie działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Zakładowi terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat

§ 11. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Zakład na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

§ 12. 1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany Umowy.

§ 13. Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków określa rozdział 5 Ustawy oraz Umowa.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 14. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Z wnioskiem o przyłączenie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy,

2) adres podłączanej nieruchomości,

3) rodzaj podłączenia (wodociągowe/kanalizacyjne),

4) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

5) dane wykonawcy,

6) datę i podpis wnioskodawcy.

4. W uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 15. Do wniosku Odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości.

2. Aktualną mapę sytuacyjną w skali 1: 500, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 16. 1. Zakład określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy
o przyłączenie, której projekt sporządza Zakład.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

3) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków,

4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,

5) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 17. 1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 16, a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnienia warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m.in. w przypadkach związanych z budową sieci.

§ 18. 1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

2. Określone w warunkach względnie umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory określa Zakład.

§ 19. 1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia, względnie umowie o przyłączenie.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem praznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości,

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,

4) skład komisji, w tym wykonawca i użytkownik,

5) a dres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

6) podpisy członków komisji.

3. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 20. 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź zostało wykonane nie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3. Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 21. 1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest granica nieruchomości gruntowej.

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Zakładu i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

4. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy dostarczającego ścieki miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

5. W przypadkach szczególnych granicę konserwacji sieci i przyłączy strony mogą określić w umowie.

Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 22. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winny uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 23. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Zakład powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem.

§ 24. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

§ 25. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

Rozdział 8.
Obowiązki Odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

§ 26. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane urządzenia pomiarowe oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeżeli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę.

§ 27. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwaniu plomby oraz zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci..

§ 28. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

§ 29. Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców usług oraz sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana

informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 30. Zakład powinien zapewnić Odbiorcom należyty poziom usługi, a szczególnie winien wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 31. Zakład zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 32. W przypadku stwierdzenia przez Zakład lub organ Inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, Odbiorcy przysługuje upust lub odszkodowanie na zasadach określonych w Umowie.

§ 33. 1. W przypadku dostawy wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres Odbiorcy,

2) przedmiot reklamacji,

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

4) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,

5) numer umowy i podpis odbiorcy.

4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji.

5. Zakład rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od jej wniesienia.

6. Zakład udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1) nazwę Zakładu,

2) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji, z powołaniem się na podstawę prawną,

3) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,

4) podpis upoważnionego pracownika Zakładu z podaniem zajmowanego stanowiska.

7. Dowodem reklamacji jakości wody może być badanie wykonane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub akredytowane laboratorium.

8. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

9. W przypadku uznania reklamacji Zakład powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania,

10. W przypadku uznania reklamacji Odbiorcy przysługuje zwrot kosztów badania określonego w ust. 7

Rozdział 10.
warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 34. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej administrowanej przez Zakład są:

- Jednostki Państwowych Straży Pożarnych,

- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,

- Jednostki biorące udział w akcji Sztabu Kryzysowego.

§ 35. Pobór wody na cele przeciwpożarowe może być dokonywany z każdego punktu sieci wodociągowej poprzez hydranty przeciwpożarowe.

§ 36. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia zakładu o ilości pobranej na cele przeciwpożarowe wody do 15 grudnia każdego roku.

§ 37. 1. Zakład obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.

2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy roczne.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 38. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2015 r. poz. 139) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 39. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie odbiorcy niniejszego Regulaminu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama