reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/123/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Gminy Ełk, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się wobec należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ulgach w spłacie należności - rozumie się przez to umarzanie w części lub w całości, odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

2) jednostkach podległych - rozumie się przez to jednostki budżetowe,

3) należności - rozumie się przez to należność pieniężną o charakterze cywilnoprawnym (należność główną), przypadającą od jednego dłużnika, należne odsetki i należności uboczne tj. koszty dochodzenia należności, na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty,

4) organach - rozumie się Wójta Gminy Ełk oraz kierowników jednostek podległych, o których mowa w pkt 2,

5) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,

6) dłużniku - należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na których ciąży zobowiązanie wobec Gminy Ełk w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek:

1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6.000 zł.

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes publiczny lub ważny interes dłużnika

2. Umorzenie należności może nastąpić:

1) na wniosek dłużnika - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5,

2) z urzędu - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4.

3. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie odsetek i należności ubocznych

4. W przypadku częściowego umorzenia należności głównej:

a) umorzeniu podlegają również odsetki i należności uboczne, w takim samym stosunku jak umorzona należność główna,

b) nieumorzona i niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi.

5. Umarzanie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności lub należność może być rozłożona na raty.

2. W razie nie dotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności, bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została należność rozłożona, pozostała należność do spłaty staje się wymagalna wraz z odsetkami i należnościami ubocznymi liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 5. Do udzielania ulg w spłacie należności o których mowa w § 3 i § 4 uprawnieni są:

1) kierownicy jednostek podległych, jeżeli należność przypadająca tym jednostkom, w stosunku do której podejmowana decyzja nie przekroczy 2.000,- zł z zastrzeżeniem pkt 3,

2) Wójt Gminy w przypadku, gdy należności przypadają dla Urzędu Gminy,

3) kierownicy jednostek podległych, po uzyskaniu zgody Wójta Gminy, jeżeli wielkość należności przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1,

4) Wójt Gminy, jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, o którym mowa w § 8 ust.1.

§ 6. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 7. 1 Stosowanie ulg w spłacie należności następuje po przeprowadzeniu indywidualnego postępowania wyjaśniającego polegającego na zbadaniu stanu majątkowego dłużnika oraz zbadaniu okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia wnioskowanych ulg.

2. Dłużnik na żądanie organów, w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym ma obowiązek dostarczania organom wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów.

§ 8. 1 Organ na podstawie niniejszej uchwały może na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą, udzielić ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/1 z 24.12.2013 r.) - w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 1,

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 z 24.12.2013 r.) - w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 i § 4 ust. 1.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w trybie niniejszej uchwały zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z póź. zm.),

2) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),

3) oświadczeń lub zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, jak również oświadczeń lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

4) inne uzupełniające informacje i dokumenty na żądanie organu udzielającego pomocy.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organów, który tej pomocy udzielił.

4. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze transportu drogowego towarów może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 100 tys. euro.

6. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy.

7. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2, wniosek dłużnika o udzielenie ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

8. Ulgi, stanowiące pomoc do minimis, mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 30 czerwca 2021 roku.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/122/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 145, poz. 2286).

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/280/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/122/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ełk lub jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 2414)

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama