reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/216/2015 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "538.330.291 zł" zastępuje się kwotą "538.151.175 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "500.075.922 zł", zastępuje się kwotą "500.979.224 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "38.254.369 zł", zastępuje się kwotą "37.171.951 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "292.557.137 zł", zastępuje się kwotą "291.142.475 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 - Subwencja ogólna kwotę "138.486.207 zł", zastępuje się kwotą "138.323.797 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "85.772.579 zł", zastępuje się kwotą "85.775.939 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "21.514.368 zł", zastępuje się kwotą "22.908.964 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "565.885.526 zł", zastępuje się kwotą "565.706.410 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "491.399.900 zł", zastępuje się kwotą "491.479.186 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "237.126.617 zł", zastępuje się kwotą "237.161.417 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "136.561.094 zł", zastępuje się kwotą "136.177.802 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "42.659.360 zł", zastępuje się kwotą "44.017.442 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "60.504.537 zł", zastępuje się kwotą "59.891.597 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.124.542 zł", zastępuje się kwotą "2.279.728 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. f - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę "1.119.738 zł", zastępuje się kwotą "1.019.738 zł",

9) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.304.012 zł", zastępuje się kwotą "10.931.462 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "74.485.626 zł", zastępuje się kwotą "74.227.224 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "22.077.499 zł", zastępuje się kwotą "21.935.943 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "26.228.665 zł", zastępuje się kwotą "26.158.639 zł",

13) w ust. 2 pkt 2 lit. c - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę "20.461.453 zł", zastępuje się kwotą "20.487.104 zł",

14) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "48.164.099 zł", zastępuje się kwotą "47.952.517 zł" - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

15) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.203.780 zł", zastępuje się kwotą "28.288.940 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę "1.119.738 zł", zastępuje się kwotą "1.019.738 zł".

4. w § 7.1 Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę "2.200.000 zł", zastępuje się kwotą "2.350.000 zł". Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę "2.236.392 zł", zastępuje się kwotą "2.386.392 zł".

5. w § 9b Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1877):

1) w pkt 1 - dochody kwotę "25.986.556 zł", zastępuje się kwotą "25.824.146 zł",

2) w pkt 2 - wydatki kwotę "25.986.556 zł", zastępuje się kwotą "25.824.146 zł".

6. w § 11 Łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2015 kwotę "2.000.000 zł", zastępuje się kwotą "4.000.000 zł".

7. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.075.895zł", zastępuje się kwotą "44.279.895 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.575.895 zł", zastępuje się kwotą "44.779.895 zł" - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "37.832 zł", zastępuje się kwotą "48.929 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "37.832 zł", zastępuje się kwotą "48.929 zł" - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Marek Pruszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na program i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzace ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2015 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorzadowych jednostek budżetowych prowadzacych działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama