reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/232/2015 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 12 ust. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r.Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1240 i 1629), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się:

1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów na terenie miasta Elbląga;

2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister;

3) jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, szkoły, placówki, oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, szkoły oraz placówki prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrów.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. Podstawę obliczenia dotacji dla prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów stanowią:

1) w publicznych przedszkolach - 100% wydatków bieżących przewidzianych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie ucznia, stanowiące dochody budżetu gminy oraz rzeczywista liczba uczniów w przedszkolu, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1;

2) w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego - 50% wydatków bieżących przewidzianych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie ucznia, stanowiące dochody budżetu gminy oraz rzeczywista liczba uczniów objęta tą formą wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1;

3) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych - 100 % wydatków bieżących przewidzianych dla szkół danego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o kwotę dotacji, o której mowa w art. 22 ae ust. 3 ustawy oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2;

4) w publicznych placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy - 100 % wydatków bieżących przewidzianych dla tego samego rodzaju placówki prowadzonej przez Miasto Elbląg, w przeliczeniu na jednego wychowanka oraz rzeczywista liczba wychowanków w placówce, z zastrzeżeniem § 4 pkt 3.

§ 4. W przypadku, gdy:

1) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

2) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 3 pkt 3 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia publicznej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

3) wysokość dotacji na wychowanka wyliczona zgodnie z § 3 pkt 4 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na wychowanka placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, równa jest kwocie przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 5. Szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta Elbląga w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Elbląga, jeżeli osoba prowadząca szkołę spełni warunki, o których mowa w art. 80 ust. 8 ustawy.

§ 6. Podstawę obliczenia dotacji dla:

1) niepublicznych przedszkoli spełniających warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, stanowi 100 % wydatków bieżących przewidzianych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów w przedszkolu niepublicznym, z zastrzeżeniem § 7 pkt 1;

2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego spełniających warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, stanowi 50% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie ucznia, stanowiące dochody budżetu gminy, oraz rzeczywista liczba uczniów objęta tą formą wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 7 pkt 2;

3) niepublicznych przedszkoli niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, stanowi 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów w przedszkolu niepublicznym, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3;

4) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków, o których mowa
w art. 90 ust. 1c ustawy, stanowi 40% ponoszonych wydatków bieżących w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Elbląg, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie ucznia, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów objęta tą formą wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 7 pkt 4;

5) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia tego samego typu i rodzaju szkoły
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg oraz rzeczywista liczba uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;

6) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki stanowi 50% ustalonych w budżecie Miasta Elbląga wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu;

7) niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy stanowi 100 % kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg oraz rzeczywista liczba wychowanków w placówce.

§ 7. W przypadku, gdy:

1) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 6 pkt 1 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych przedszkolach spełniających warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

2) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 6 pkt 2 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego spełniających warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

3) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 6 pkt 3 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych przedszkolach niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg;

4) wysokość dotacji na ucznia wyliczona zgodnie z § 6 pkt 4 jest niższa od kwoty przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg, wysokość przysługującej dotacji na ucznia niepełnosprawnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego niespełniających warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, równa jest kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 8. Szkoły niepubliczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu Miasta Elbląga w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Elbląga, jeżeli osoba prowadząca szkołę spełni warunki, o których mowa w art. 90 ust. 8 ustawy.

§ 9. Na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w publicznym i niepublicznym przedszkolu, publicznej i niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej i niepublicznej szkole podstawowej, publicznym i niepublicznym ośrodku, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a także w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, które na podstawie odrębnych przepisów prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje dotacja w kwocie równej kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Elbląg.

§ 10. Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych stanowi 75% wydatków bieżących ponoszonych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Elbląg w przeliczeniu na jednego wychowanka oraz rzeczywista liczba wychowanków w placówce niepublicznej.

§ 11. 1. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Elbląga powinien zawierać:

1) nazwę organu prowadzącego jednostkę oświatową oraz adres jego siedziby, a w przypadku osoby fizycznej - adres jej miejsca zamieszkania;

2) nazwę i adres jednostki oświatowej uprawnionej do otrzymania dotacji;

3) rodzaj i typ jednostki oświatowej;

4) numer identyfikacyjny REGON;

5) określenie planowanej liczby uczniów w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację;

6) numer rachunku bankowego jednostki oświatowej, na który ma być przekazana dotacja;

7) dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;

8) dane o osobie podpisującej wniosek.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 12. Prezydent Miasta Elbląga informuje wnioskodawcę o wysokości stawki dotacji w terminie do 5 stycznia roku, w którym udzielana jest dotacja.

§ 13. 1. Dotacja na uczniów publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek udzielana jest na każdego ucznia (wychowanka), wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez podmioty dotowane w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, według stanu na 5 dzień roboczy miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dotacja na uczniów niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielana jest na każdego ucznia, jeżeli uczestniczył on w 50 % zajęć edukacyjnych, wykazanego w informacji miesięcznej składanej przez podmiot dotowany w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 14. 1. Rozliczenie przyznanej dotacji następuje w oparciu o:

1) informację o rzeczywistej liczbie uczniów;

2) informację o wydatkach bieżących, na które wykorzystano dotację.

2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie:

1) do 15 września - za I półrocze roku budżetowego;

2) do 15 lutego - za poprzedni rok budżetowy.

4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli

§ 15. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu mają prawo do kontroli zgodności pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d lub art. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych w składanych przez szkołę informacjach oraz rozliczeniach dotacji.

2. Kontrola może być przeprowadzona po uprzednim pisemnym powiadomieniu organu prowadzącego jednostkę oświatową za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli, a gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oświatowej.

4. W przypadku, gdy nie jest możliwy dostęp do dokumentów objętych kontrolą w siedzibie kontrolowanej jednostki oświatowej, organ prowadzący powinien udostępnić kontrolującym dokumenty w terminie uzgodnionym z kontrolującym.

5. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie oryginałów dokumentów oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień.

6. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli.

7. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się organowi prowadzącemu jednostkę kontrolowaną a drugi przechowywany jest w aktach kontroli.

8. Przed podpisaniem protokołu kontroli organ prowadzący jednostkę kontrolowaną ma prawo zgłaszania pisemnych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

9. W razie zgłoszenia zastrzeżeń przez kontrolowanego kontrolujący zobowiązany jest dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

10. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

11. Tekst zmian lub uzupełnień, podpisany przez kontrolującego, przekazywany jest organowi prowadzącemu jednostkę kontrolowaną lub osobie upoważnionej przez organ prowadzący do podpisania protokołu.

12. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

13. Po przekazaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 12 kontrolujący przedkłada organowi prowadzącemu lub osobie upoważnionej przez organ prowadzący protokół kontroli do podpisania w terminie 7 dni.

14. Jeżeli organ prowadzący jednostkę kontrolowaną lub osoba upoważniona odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

15. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez organ prowadzący jednostkę kontrolowaną nie wstrzymuje sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

16. Na podstawie protokołu kontroli Prezydent Miasta Elbląga sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do organu prowadzącego jednostkę kontrolowaną.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 17. Tracą moc:

1) uchwała nr XVIII/468/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2014 r., poz. 3211);

2) uchwała nr XVII/398/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego oraz ministrów (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 148, poz. 1827).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu


Marek Pruszak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/232/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/232/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/232/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/232/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama