reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gołdap

Na podstawie art. 6m ust.1a i1b oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Gołdap, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na Cyfrowym Urzędzie. Odnośnik do Cyfrowego Urzędu znajduje się na stronie www.goldap.pl lub bezpośrednio pod adresem https://cu.warmia.mazury.pl/.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.)lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 2 Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 należy złożyć:

1) w formie papierowej lub

2) w formie elektronicznej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/190/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicach informacyjnych UM Gołdap.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Pianka


Załącznik do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama