reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 36.979.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.998.148 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.981.385 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 36.976.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.682.173 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.294.560 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.474.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.800 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.800 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000 zł., rozchody w wysokości 1.402.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 129.346 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 70.000 zł,

2) wydatki w wysokości 70.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520):

1) dochody w wysokości 330.000 zł,

2) wydatki w wysokości 330.000 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 38.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 54.000 zł, z tego na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określanych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału i §, nie powodujących likwidacji zadania,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama