reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz. 1445 ze zm.) oraz art. 90 ust. 2, 2a,2f, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku poz. 357) Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Nowomiejski.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Nowomiejskiego,

2) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadząca niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkół publicznych,

3) organ dotujący - jednostka samorządu terytorialnego - Powiat Nowomiejski,

4) podmiot dotowany - niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostę Nowomiejskiego,

5) część dotacji - należy przez to rozumieć miesięczną kwotę przekazywaną dotowanym szkołom,

6) rok budżetowy - okres od stycznia do grudnia danego roku,

7) wydatki bieżące - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 3. Tryb udzielania i rozliczania dotacji

1. Dotacja kalkulowana jest i udzielana na rok budżetowy.

2. Warunki udzielenia dotacji:

1) podanie przez osobę prowadzącą szkołę organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2) zgłoszenie wszelkich zmian danych zawartych we wniosku w terminie nie później niż 14 dni od dnia ich wystąpienia przez osobę o której mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1;

3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku gdy organ prowadzący prowadzi więcej niż jedną szkołę wniosek o którym mowa w § 3 ust. 3 składa się odrębnie dla każdej szkoły .

5. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Nowomiejskiego przekazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Nowomiejski.

7. Podstawa ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:

1) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu , który potwierdził uczestnictwo na zajęciach własnoręcznym podpisem dotację z budżetu Powiatu Nowomiejskiego w wysokości 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku, gdy po przeliczeniu dotacja przysługiwać będzie w wysokości innej niż wypłacona, różnica zostanie wyrównana przy wypłacie kolejnej części dotacji,

2) w przypadku braku na terenie Powiatu Nowomiejskiego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące, ponoszone przez najbliższy powiat, na prowadzenie tego samego typu lub rodzaju szkoły w wysokości 50 % tych wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia.

8. Po przyjęciu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim corocznie określa wysokość stawki dotacji na ucznia na dany rok budżetowy.

9. Miesięczne rozliczenie dotacji:

1) organ prowadzący szkołę przekazuje organowi dotującemu do dnia 15 każdego miesiąca informację o liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) po złożeniu informacji w danym miesiącu następuje rozliczenie liczby uczniów i naliczenie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3,

10. Organ dotujący przekazuje środki finansowe w 12 częściach na rachunek bankowy szkoły wskazany przez wnioskodawcę w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

11. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły o których mowa w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty.

12. Dotacja dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach (semestrach) programowo niższych kończą się:

1) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za: maj, czerwiec, lipiec i sierpień będzie spełnienie przez absolwenta szkoły warunku uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w kwietniu,

2) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły do końca roku szkolnego w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za: lipiec i sierpień będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w czerwcu;

13. Jeżeli uczeń szkoły w danym miesiącu został skreślony z listy uczniów do 15 dnia danego miesiąca to dotacja w danym miesiącu nie przysługuje na ucznia. Jeżeli uczeń został w danym miesiącu skreślony po 15 to dotacja na ucznia przysługuje szkole.

14. Dotacja na ucznia, który w tracie roku szkolnego został przyjęty do szkoły przysługuje w każdym czasie bez względu na dzień i miesiąc w jakim uczeń został przyjęty do szkoły.

§ 4. Zakres i tryb kontroli wykorzystania dotacji

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzają osoby upoważnione przez Starostę Nowomiejskiego.

3. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się po uprzednim co najmniej 7 dniowym powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę lub placówkę o planowanym terminie kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej.

4. Kontrola może być przeprowadzona:

1) okresowo - w ciągu roku, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę,

2) doraźnie - w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych;

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów będącej podstawą naliczenia dotacji,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań szkoły o których mowa w art. 90 ust. 3 d ustawy o systemie oświaty,

3) dokumentację potwierdzającą wykorzystanie dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły na podstawie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej.

6. Kontrolujący może zwrócić się do kontrolowanego o sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Osoby uprawnione do kontroli mają prawo wglądu do informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli.

8. Rozliczenie roczne dotacji:

1) ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji za okres roczny dokonuje się do 31 stycznia roku następnego

2) Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim rocznego rozliczenia dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do niniejszej uchwały ;

3) w przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę przekazuje rozliczenie rat dotacji w terminie 30 dni od daty likwidacji szkoły.

9. Dokumenty z przeprowadzonej kontroli:

1) z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego dwa egzemplarze otrzymują kontrolujący i jeden egzemplarz kontrolowana szkoła; Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może odmówić podpisania protokołu - protokół podpisuje jedynie osoba kontrolująca, czyniąc w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych o których mowa w § 4 ust. 9 pkt. 3;

2) organ prowadzący kontrolowaną szkołę może zgłosić do Starosty Nowomiejskiego pisemne zastrzeżenie do protokołu w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia protokołu,

3) na podstawie protokołu kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, o których mowa w § 4 ust. 9 pkt. 2 kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do organu prowadzącego szkołę.

10. Dotacja wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

§ 5. Przepisy końcowe

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

2. Uchyla się uchwałę LVIII/464/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały o ile uchwała LVIII/464/2014 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania nie utraci mocy na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 357)

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/120/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wniosek o udzielenie dotacji

1. Nazwa szkoły

2. Siedziba szkoły

3. Nazwa osoby prowadzącej szkołę

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

5. Numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej

6. Planowana liczba uczniów na rok …………………………….

7. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja

…………………………….…………………………….

Miejscowość, dataOsoba prowadząca szkołę


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/120/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Dane o organie prowadzącym:

1. Nazwa ………………………………………………………………………….

2. Adres …………………………………………………………………………..

Dane o szkole:

1. Nazwa …………………………………………………………………………...

2. Adres ……………………………………………………………………………

Informacje o liczbie uczniów

Dzień

Miesiąc

Rok

Liczba uczniów

Liczba uczniów uczestniczących w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/120/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie / informacja o rozliczaniu otrzymanej zaliczki dotacji podmiotowej za miesiąc …………

……………………………………

Pieczęć

Sprawozdanie / informacja o rozliczaniu otrzymanej zaliczki dotacji podmiotowej za miesiąc …………

Dane wynikające z informacji o liczbie uczniów przedłożonej do 15 każdego miesiąca

Rzeczywista liczba uczniów wg. stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego … r. przedłożona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie każdego miesiąca

Kwota zaliczki w przeliczeniu na jednego ucznia.

Otrzymana dotacja w formie zaliczek

[iloczyn kolumny
1i 3]

Należność dotacji za miesiąc

…………………

[iloczyn kolumny

2 i 3]

Różnica do rozliczenia z płatnościami następnego miesiąca/ nadpłata lub niedopłata/

[ różnica kolumny
4 i 5]

Informacja o wysokości ponoszonych kosztów związanych z częściowym pokryciem wydatków szkoły za miesiąc sprawozdawczy

Zbiorcze zestawienie załączników rozliczających dotację

Rodzaj dowodu księgowego

Kwota

Data zapłaty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. ………………………….

2. ………………………….

3. ………………………….

W załączeniu obustronne kserokopie dowodów księgowych rozliczających dotację.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/120/2015
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 grudnia 2015 r.

(miejsce, data)

………………………………….

(oznaczenie osoby prowadzącej, adres, siedziba)

……………………………..

(miejsce, data)

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM

1. Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………

2. Regon szkoły…………………………………………………………………………….

3. Nr RSPO szkoły ………………………………………………………………………..

4. NIP szkoły ………………………………………………………………………………

5. Nr i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych………

…………………………………………………………………………………………...

6. Nr i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej ………………………………

7. System kształcenia młodzież/dorośli*

8. Rachunek bankowy szkoły ……………………………………………………………

9. Dane o liczbie uczniów rzeczywistych i wykorzystanych kwotach dotacji w poszczególnych miesiącach

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rzeczywista liczba uczniów, na których została przyznana dotacja

Kwota dotacji


10. Zbiorcze zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność szkoły finansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem tj. od stycznia do grudnia danego roku

Rok budżetowy ……….

Wydatki poniesione na bieżącą działalność szkoły w miesięcznych okresach rozliczeniowych wykazane w sprawozdaniach

W tym: wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji:

Miesiąc:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Ogółem:

Ogółem wydatki:

Ogółem środki z dotacji:

11. Kwota dotacji przyznanej w okresie od I - XII………………………………………..

12. Kwota dotacji wykorzystanej w okresie od I - XII……………………………………

13. Kwota dotacji niewykorzystanej podlegająca zwrotowi ……………………………….

14. Kwota dopłaty wynikająca z rozliczenia w okresie od I - XII przekazana na rachunek szkoły …………………………………………………………………………………..
……………………………….

(czytelny podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania sony prowadzącej)*niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama