reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie utworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Giżycku jako samorządowego zakładu budżetowego CIS miasta Giżycka

Zawarte pomiędzy: Gminą Miejską Giżycko - reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Giżycka - Wojciecha Karola Iwaszkiewicza a Gminą Giżycko - reprezentowaną przez: Wójta Gminy Giżycko - Marka Jasudowicza, Gminą Wydminy - reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wydminy - Radosława Króla, Gminą Miłki - reprezentowaną przez: Wójt Gminy Miłki - Barbarę Mazurczyk Gminą Kruklanki - reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kruklanki - Bartłomieja Kłoczko.

§ 1. 1. Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) w celu realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., nr 443, poz. 225 z późn. zm.) polegających na organizacji zatrudnienia socjalnego i związanej z nim reintegracji zawodowej i społecznej osób podlegających wykluczeniu społecznemu Gminy postanawiają:

2. Utworzyć z dniem 1 stycznia 2016 r. Centrum Integracji Społecznej, zwane dalej "CIS" z siedzibą w Giżycku jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Miejskiej Giżycko (na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) realizujący zadanie wymienione w ust. 1 na terenie Gmin zawierających Porozumienie.

3. Szczegółowy zakres funkcjonowania CIS określa statut Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, nadany uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku.

4. Gmina Miejska Giżycko, w celu wykonania zadań określonych w ust. 1 zapewni na prowadzenie CIS stosowne pomieszczenia, zorganizuje obsługę administracyjną i organizacyjną.

5. Każda z Gmin zobowiązuje się do partycypacji w kosztach funkcjonowania CIS na zasadach określonych w § 2.

§ 2. 1. Strony porozumienia ustalają, że udzielą miastu Giżycko dotacji na działalność CIS ustalanej corocznie jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w CIS i liczby pracowników CIS, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności CIS (na podstawie art. 10, ust. 1, pkt 1, art. 10, ust. 5 i art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

2. Strony porozumienia ustalają, że kwota dotacji, o której mowa w pkt 1 rozdzielona zostanie procentowo, zależnie od ilości uczestników CIS pochodzących z danej Gminy, tj:

a) Gmina Miejska Giżycko - 18 osób, 44,1% kwoty dotacji;

b) Gmina Giżycko - 6 osób, 16,4% kwoty dotacji;

c) Gmina Wydminy - 7 osób, 17,9% kwoty dotacji;

d) Gmina Kruklanki - 4 osoby, 9,3% kwoty dotacji;

e) Gmina Miłki - 5 osób, 12,3% kwoty dotacji.

3. Strony porozumienia ustalają, że liczba uczestników CIS pochodzących z danej Gminy może ulec zmianie w kolejnym roku kalendarzowym, co niesie za sobą zmianę procentowego udziału w dotacji, o której mowa w ust. 1. Informacja o zmianie procentowego udziału w dotacji przekazana zostanie do Gmin do 30 września.

4. Każda z Gmin zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania środków, tj. 1/12 należnej części dotacji na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Giżycko w terminie do 5 każdego miesiąca.

5. Gmina Miejska Giżycko zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania 1/12 wyliczonej kwoty dotacji na konto CIS, w terminie do 10 każdego miesiąca.

6. Dotacja zostanie wykorzystana corocznie do dnia 31 grudnia.

7. Rozliczenie dotacji zawierać będzie:

a) potwierdzenie kwoty dotacji otrzymanej;

b) rozliczenie rzeczowe i kwotowe otrzymanej dotacji.

8. Rozliczenie dotacji i zwrot niewykorzystanych kwot dotacji nastąpi corocznie do dnia 31 stycznia.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w ust. 1, § 2 może być przeznaczona na:

a) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności CIS;

b) najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez CIS;

c) podatki opłacane przez CIS;

d) wynagrodzenia pracowników CIS i pochodne od wynagrodzeń;

e) realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności CIS w tym zakresie;

f) szkolenie pracowników CIS związane z działalnością Centrum;

g) posiłki dla uczestników;

h) wydatki na ubezpieczenie mienia CIS;

i) inne wydatki związane z działalnością CIS;

- na podstawie art. 10, ust. 6, pkt 2 - 10 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

2. Gmina Miejska Giżycko zobowiązuje się przesłać pozostałym Gminom najpóźniej do 30 września każdego roku informację obejmującą wyliczenie dotacji na rok następny, w celu zabezpieczenia środków w budżetach Gmin.

§ 4. 1. Strony porozumienia ustalają, że Gmina Miejska Giżycko odpowiednią uchwałą zwolni CIS z obowiązku przekazywania nadwyżki środków obrotowych (na podstawie art. 15, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

2. CIS osiągnie tym samym dodatkowy przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania aktywów obrotowych, który przeznaczony zostanie zgodnie z ust. 1 § 3 niniejszego Porozumienia.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia mają być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w treści Porozumienia stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz inne przepisy regulujące zasady działania samorządu gminnego.

§ 8. 1. Porozumienie zostało sporządzone w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Publikacji Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokona Gmina Miejska Giżycko.

Burmistrz Miasta Giżycka


Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wójt Gminy Giżycko


Marek Jasudowicz

Wójt Gminy Wydminy


Radosław Król

Wójt Gminy Miłki


Barbara Mazurczyk

Wójt Gminy Kruklanki


Bartłomiej Kłoczko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama