Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr EK.031.1.2015 Burmistrza Olecka

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku w pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Olecko

Tekst pierwotny

pomiędzy Gminą Olecko z siedzibą w Olecku przy ul. Plac Wolności 3, NIP 847-158-60-73 reprezentowaną przez Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego, a Powiatem Oleckim z siedzibą w Olecku przy ul. Kolejowej 32 , NIP 847-13-94-480 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Olecku w osobach: Starosty Oleckiego - Mariana Świerszcza, Wicestarosty - Kazimierza Iwanowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Sylwii Syperowicz w sprawie ustalenia zasad prowadzenia zajęć religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Oleckuw pozaszkolnym punkcie katechetycznym dla uczniów z terenu Powiatu Olecko.

Na podstawie § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, ze zm.), strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. W okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., Gmina Olecko organizuje zajęcia religii Kościoła Bożego w Chrystusie dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Olecko oraz szkół ponadgimnazjalnych, w stosunku do których organem prowadzącym jest Powiat Olecki.

§ 2. 1. Nauka religii odbywać się będzie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku przy ul.Armii Krajowej 18, 19-400 Olecko.

2. W zajęciach religii uczestniczą uczniowie, o których mowa w § 1, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.

3. W grupie, dla której zorganizowano zajęcia religii uczestniczy łącznie 3 uczniów, w tym 2 uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Olecko i 1 uczeń ze szkoły prowadzonej przez Powiat Olecki.

4. Liczba uczniów z Powiatu Olecko stanowi 33,3333% ogółu uczniów uczestniczących w zajęciach religii.

5. Nauka religii będzie organizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego, natomiast nauczanie religii odbywać się będzie na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez właściwe władze Kościoła Bożego w Chrystusie, przedstawionego Ministrowi Edukacji Narodowej.

§ 3. 1. Powiat Olecki zobowiązuje się partycypować w kosztach organizowania nauczania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia poprzez pokrycie 33,3333% kosztów zatrudnienia nauczyciela prowadzącego naukę religii, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Nauczyciel religii zatrudniany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

3. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

3. Planowany roczny koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 dla Powiatu Oleckiego wynosi 1 845,42zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 42/100).

4. Kalkulacja kosztów, o których mowa w ust. 1 - 3 zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.

5. W przypadku zmiany w trakcie roku szkolnego 2015/2016 kosztu zatrudnienia nauczyciela lub liczby uczniów uczęszczających na zajęcia religii, w tym liczby uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Olecki, Gmina Olecko uwzględni zmiany w rozliczeniu dotacji, złożonym zgodnie z § 5 ust.2 Porozumienia.

§ 4. 1. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego Porozumienia, Powiat Olecki zobowiązuje się przekazać środki finansowe zwane dalej "dotacją" w poniższych terminach:

a) za okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. dotacja w wysokości 615,14 zł zostanie przekazana
do 30 listopada 2015 r.,

b) za okres od 01.01.2016 r. do 31.08.2016 r. dotacja w wysokości 1 230,28zł zostanie przekazana
do 28 lutego 2016 r. na rachunek bankowy Gminy Olecko -PKO BP SA nr 30 1020 4724 0000 3002 0088 8933.

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ustala się następujące terminy wykorzystania dotacji:

a) dotacja, o której mowa w § 4 ust.1 pkt a - do 31 grudnia 2015 r.,

b) dotacja, o której mowa w § 4 ust.1 pkt b - do 30 września 2016 r.

2. Ustala się następujące terminy przedstawienia rozliczenia dotacji:

a) dotacja, o której mowa w § 4 ust.1 pkt a - do 15 stycznia 2016 r. (według załącznika nr 2 do niniejszego Porozumienia),

b) dotacja, o której mowa w § 4 ust.1 pkt b - do 15 października 2016 r. (według załącznika nr 3 do niniejszego Porozumienia).

3. W przypadku niewykorzystania dotacji przez Gminę Olecko wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2, Powiat Olecki otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie:

a) do 31 stycznia 2016 r. - w przypadku nadpłaty dotacji wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2 pkt a,

b) do 15 października 2016 r. - w przypadku nadpłaty dotacji wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2 pkt b na rachunek w Banku BGŻ Oddział w Olecku nr 67 2030 0045 1110 0000 0184 8980.

4. W przypadku niedopłaty dotacji przez Powiat Olecki, wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2, Powiat Olecki dokona wpłaty należnej kwoty w terminie:

a) do 28 lutego 2016 r. - w przypadku niedopłaty dotacji wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2 pkt a,

b) do 30 listopada 2016 r. - w przypadku niedopłaty dotacji wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust.2 pkt b na rachunek wskazany w § 4 ust.1.

5. Za opóźnienie w przekazaniu/zwrocie środków finansowych, o których mowa w ust. 3 i 4 zostaną naliczone odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony od dnia 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

§ 7. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Olecko.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.885 ze zm.).

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Publikacje porozumienia zapewni Gmina Olecko.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz porozumienia zostanie przekazany do wiadomości Szkoły Podstawowej nr 3 im.Jana Pawła II w Olecku, ul.Kolejowa 33, 19-400 Olecko.

Gmina OleckoPowiat Olecki

Burmistrz


Wacław Olszewski

Starosta


Marian Świerszcz


Wicestarosta


Kazimierz Iwanowski


Skarbnik


Sylwia Syperowicz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr EK.031.1.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr EK.031.1.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr EK.031.1.2015
Burmistrza Olecka
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe