reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Babtystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolonym 2015/2016

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U Nr 36 poz.155 z poźn. zm.), Uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15.12.2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie oraz na podstawie Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 15.12.2014 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miejska Kętrzyn a organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego dotyczących zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów innych wyznań niż katolickie.

Zawarte zostaje porozumienie pomiędzy

1. Gminą Miejską Kętrzynul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn reprezentowaną przez: Damiana Nietrzebę - Z-cę Burmistrza Miasta Kętrzyn przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Władysława Litwinowicz

2. Gminą Reszel ul. Rynek 24, 11-440 Reszel reprezentowaną przez: Marka Janiszewskiego - Burmistrza Reszla przy kontrasygnacie Skarbnika- Julity Paprockiej

3. Gminą Korsze ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze reprezentowaną przez: Ryszarda Ostrowskiego - Burmistrza Korsz przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny Sidorowicz

4. Powiatem Kętrzyńskim pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie w osobach Ryszarda Henryka Niedziółki - Starosty Kętrzyńskiego, Michała Krasińskiego Wicestarosty przy kontrasygnacie Skarbnika -Iwony Kozłowskiej

w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania w roku szkolnym 2015/2016

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest organizacja nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów do którego będą uczęszczać uczniowie z Gminy Miejskiej Kętrzyn, Gminy Reszel, Gminy Korsze, Powiatu Kętrzyńskiego.

2. Organizacja nauki religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów obejmuje również uczniów Prywatnego Gimnazjum w Kętrzynie.

3. Gmina Miejska Kętrzyn oświadcza, że realizacja zadania wskazanego w ust. 1 będzie wykonywana przez nauczyciela katechetę posiadającego odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2014 poz. 191).

§ 2. 1. Zatrudnienie nauczyciela religii Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów ze wszystkimi skutkami wynikającymi ze stosunku pracy i przepisów związanych z warunkami i sposobem organizowania nauczania religii, w tym także dotyczącymi sprawowania nadzoru, przyjmuje Gmina Miejska Kętrzyn i realizować będzie za pośrednictwem Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie.

2. Nauczyciel religii, o którym mowa w ust. 1 zatrudniony jest przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j Dz. U. z 2014 poz. 191).

§ 3. 1. Za realizację zadania, o którym mowa w § 1 Strony porozumienia będą ponosić koszty w wysokości proporcjonalnej do ilości dzieci objętych nauczaniem religii z terenu tych gmin, Powiatu Kętrzyńskiego lub organów prowadzących.

2. Gmina Reszel, Gmina Korsze i Powiat Kętrzyński zobowiązują się przekazywać dotację na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 :

1) Gmina Reszel - w przeliczeniu na 0,05 etatu, tj. 251,59 zł za miesiąc t.j za rok, 3.019,08 zł.

2) Gmina Korsze - w przeliczeniu na 0,10 etatu, tj. 503,16 zł za miesiąc t.j za rok 6.037,92 zł.

3) Powiat Kętrzyński - w przeliczeniu na 0,05 etatu, tj. 251,59 zł za miesiąc t.j za rok 3.019,08 zł.

3. Rozliczenie kosztów nauki religii dla Prywatnego Gimnazjum nastąpi proporcjonalnie do liczby uczniów Gimnazjum uczęszczających na lekcje religii w roku szkolnym 2015/2016.

1) Zwrot kosztów będzie następował w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Gminę Miejska Kętrzyn noty księgowej płatnej na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2) Za okres IX-X 2015 r. - zwrot kosztów nastąpi na podstawie wystawionej przez Gminę Miejską Kętrzyn noty księgowej płatnej na rachunek bankowy wskazany w nocie księgowej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. Gmina Reszel, Gmina Korsze i Powiat Kętrzyński zobowiązują się przekazywać dotację, o której mowa w ust. 2 na rachunek Urzędu Miasta Kętrzyn: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161, w terminach i w wysokości:

1) Gmina Reszel:

- za okres IX-XII 2015 r. kwotę 1.006,36 zł do dnia 15.12.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.01.2016 r.

- za okres I-III 2016 r. kwotę 754,77 zł do dnia 15.03.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.04.2016 r.

- za okres IV - VIII 2016 r. kwotę 1.257,95 zł do dnia 15.08.2016 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.09.2016 r.

2) Gmina Korsze:

- za okres IX-XII 2015 r. kwotę 2.012,64 zł do dnia 15.12.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.01.2016 r.

- za okres I-III 2016 r. kwotę 1.509,48 zł do dnia 15.03.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.04.2016 r.

- za okres IV - VIII 2016 r. kwotę 2.515,80 zł do dnia 15.08.2016 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.09.2016 r.

3) Powiat Kętrzyński:

- - za okres IX-XII 2015 r. kwotę 1.006,36 zł do dnia 15.12.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.01.2016 r.

- za okres I-III 2016 r. kwotę 754,77 zł do dnia 15.03.2015 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.04.2016 r.

- za okres IV - VIII 2016 r. kwotę 1.257,95 zł do dnia 15.08.2016 r. - faktyczne rozliczenie przez Gminę Miejską Kętrzyn nastąpi do dnia 15.09.2016 r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 4 dotyczące roku 2015/2016 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela religii lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Środki finansowe za rok szkolny 2015/2016 zostaną wykorzystane do dnia 31.08.2016r. i rozliczone do dnia 30.09.2016 r. Gmina Miejska Kętrzyn przedstawi rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów.

3. W przypadku, gdy należna kwota wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 i 4, będzie:

1) wyższa od kwoty, jaką otrzymała Gmina Miejska Kętrzyn od pozostałych uczestników porozumienia, to uczestnicy zobowiązują się do zapłaty należnej kwoty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia kosztów nauczania religii. W przypadku nieuregulowania płatności w powyższym terminie strony zobowiązują się zapłacić oprócz należności głównej odsetki ustawowe naliczone za każdy dzień opóźnienia.

2) niższa od kwoty, jaką otrzymała Gmina Miejska Kętrzyn od pozostałych uczestników porozumienia, to Gmina Miejska Kętrzyn zobowiązuje się do zwrotu kwoty dotacji pobranej w wyższej wysokości w terminie 14 dni od daty otrzymania od otrzymania rozliczenia kosztów nauczania religii.

4. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust 3 Gmina Miejska Kętrzyn zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki określone w art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Wszystkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zgody wszystkich stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego Porozumienia Strony będą rozstrzygać polubownie.

3. W przypadku braku możliwości rozwiązywania sporu przez okres 3 miesięcy spór będzie podlegał rozpoznaniu przez właściwy sąd.

4. Porozumienie dotyczy organizacji zajęć w roku szkolnym 2015/2016.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie ma Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o systemie oświaty.

§ 7. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

2. Gmina Miejska Kętrzyn dokona publikacji porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn


Damian Nietrzeba


Burmistrz Reszla


Marek Janiszewski


Burmistrz Korsz


Ryszard Ostrowski


Starosta Kętrzyński


Ryszard Niedziółka


Wicestarosta


Michał Krasiński

Skarbnik Miasta


Władysław Litwinowicz


Skarbnik Reszla


Julita Paprocka


Skarbnik Korsz


Anna Sidorowicz


Skarbnik


Iwona Kozłowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Bohuszewicz

adwokat, od 2015 roku radca prawny. Radca prawny i Koordynator Obsługi Prawnej w jednym z łódzkich szpitali. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje też inne podmioty lecznicze.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama