reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt y selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) Rada Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;
3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkiwanych /łącznie z zamieszkiwanymi sezonowo/czasowo) / odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) niesegregowane /zmieszane/ odpady komunalne;
b) szkło oraz opakowania szklane;
c) papier oraz opakowania z tektury i papieru;
d) tworzywa sztuczne, oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
e) opakowania wielomateriałowe;
f) metale oraz opakowania metalowe;
g) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji;
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
i) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony;
j) popiół z palenisk domowych.
2. Odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkiwanych z następującą częstotliwością i ilością:
Rodzaj odpadu Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej Ilości
Komunalne odpady zmieszane nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie nie rzadziej niż raz w tygodniu Każdą ilość
Opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe. Nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie czerwiec - wrzesień co 2 tygodnie. Każdą ilość
Papier i tektura Nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie czerwiec - wrzesień co 2 tygodnie. Każdą ilość
Opakowania ze szkła Nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie czerwiec - wrzesień co 2 tygodnie. Każdą ilość
Komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji Od 1 kwietnia do 31 października:
• nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej,
• w wielolokalowej zabudowie nie rzadziej niż raz na tydzień.
Od 1 listopada do 31 marca z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony Raz na pół roku Każdą ilość
Popiół z palenisk domowych Od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu , od 1 kwietnia do 30 września z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych , nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Odbierana będzie każda ilość, przy czym pojemnik/worek winny mieć wagę możliwą do ręcznego załadunku.
3. Poniższe frakcje odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych, poza terminami odbioru wynikającymi z harmonogramu, będą nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) po okazaniu dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /dotyczy osób, które zdecydują się przekazać zebrane odpady poza harmonogramem/:
a) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym też lampy fluorescencyjne i akumulatory powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) podmiotom zbierającym tego typu sprzęt lub do PSZOK;
b) zużyte opony należy pozostawić w stacjach demontażu pojazdów, w warsztatach wulkanizacyjnych lub przekazać do PSZOK. Koszty utylizacji opon pozostawionych w stacjach demontażu bądź w warsztatach ciążą na przedsiębiorcy;
c) chemikalia - pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
d) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i ośrodkach zdrowia lub przekazać do PSZOK;
e) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w pojemnikach ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędzie, placówkach oświatowych, oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazać do PSZOK;
f) posegregowane wg rodzaju odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, należy dostarczać we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać do 1 Mg tych odpadów. Odpady nie spełniające tej definicji, a także większa ich ilość zostaną odebrane za dodatkową opłatą;
g) opakowania ze szkła białego i kolorowego;
h) papier oraz opakowania z tektury i papieru;
i) opakowania z tworzyw sztucznych;
j) opakowania wielomateriałowe;
k) metale oraz opakowania metalowe;
l) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie, szczątki roślinne itp.);
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4. Transport odpadów do PSZOK oraz ich rozładunek, właściciele nieruchomości zamieszkiwanych zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w Mikołajkach przy ul. Warszawskiej 32 świadczyć będzie usługi od wtorku do soboty w godzinach od 11.00 do 17.00.
§ 3. 1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu przed złożeniem do pojemnika / worka / należy opróżnić z zawartości i opłukać.
2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
3. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w taką ilość pojemników /worków/, ażeby nie dochodziło do wysypywania się odpadów z tego pojemnika /worka/.
5. Nie wystawienie pojemników /worków/ w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.
§ 4. Niewykonanie usług z powodu braku dojazdu lub dostępu z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości oraz nie wystawienie pojemnika lub worka, nie powoduje pomniejszenia ustalonej w deklaracji płatności.
§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości : pisemnie , telefonicznie pod nr 87 4219 058, elektronicznie email; marzenarag@mikolajki.pl
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 11 marca 2013 r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Gawliński
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama