| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 885, 938,1646 z 2014 r. poz. 397, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513). Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.855.555,00 , zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 9.455.555,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości 400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.025.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 8.954.389,76 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 71.165,24 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 830.000,00 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2016.

§ 4. 1. 1. Przychody budżetu w wysokości 500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;

§ 6. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 168.167,73 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 168.167,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,0 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000,0 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,0 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

2) Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w łącznej kwocie 8.000,00 zł i wydatki w kwocie 8.000,00 zł.

§ 11. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: dochody 5.000,00 zł; wydatki 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 85.000,0 zł,

2. Celową w wysokości 25.000,0 zł - tworzoną na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Ginkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/77/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »