reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Budry

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze . zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.170.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8.320.611,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.850.085,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.538.696,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 7.788.989 zł wydatki majątkowe w wysokości 2.749.707,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.749.707,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 368.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 368.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł przeznacza się na:

- finansowanie deficytu w kwocie 368.000,00 zł,

- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Rozchody budżetu w wysokości 532.000,00zł, w tym na:

- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 400.000,00 zł.

2) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 368.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 532.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w wysokości 6.000,00 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną budżetu Gminy Budry w wysokości 15.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł, rezerwę celową przeznacza się na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Budry


Waldemar Franciszek Dworzecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama