reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/77/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 16 771 010,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 15 768 910,00 zł dochody majątkowe w wysokości 1 002 100,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 16 569 210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 264 210,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1 305 000,00 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wydatki inwestycyjne 2016 roku w wysokości 1 305 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 220 984,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu miasta wynosi 201 800,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 201 800,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 201 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 złotych.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa a art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 3 000,00 zł,

- wydatki w wysokości 3 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi 16 600,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 41 400,00 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu zgodnie z § 5,

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu w tym: przeniesienie między zadaniami inwestycyjnymi, między wydatkami bieżącymi, między wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujące ich zwiększenia lub zmniejszenia w dziale,

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Grzegorz Błocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama