reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515, poz. 1890) i art. 5 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:

- określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński z dnia 15 kwietnia 2009 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2009 r. Nr 76, poz. 1257) symbolem A-U.01, A-U.02, A-UTa.01, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami hotelowymi, usługami sportu i rekreacji (w tym baseny, place zabaw, boiska, parki linowe, zieleń, parkingi, infrastruktura techniczna), usługami sanatoryjnymi i leczniczymi, gastronomii i handlu - z wyłączeniem handlu wielkopowierzchniowego oraz innymi związanymi z wykorzystaniem wód geotermalnych - 0,40 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni, w tym:

- określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński z dnia 15 kwietnia 2009 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2009 r. Nr 76, poz. 1257) symbolem A-U.01, A-U.02, A-UTa.01, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami hotelowymi, usługami sportu i rekreacji (w tym baseny, place zabaw, boiska, parki linowe, zieleń, parkingi, infrastruktura techniczna), usługami sanatoryjnymi i leczniczymi, gastronomii i handlu - z wyłączeniem handlu wielkopowierzchniowego oraz innymi związanymi z wykorzystaniem wód geotermalnych - 0,17 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami planu budowlanego - 3,00 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, w tym:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem A-U.01, A-02, A-UTa.01, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXVI/282/09 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Lidzbark Warmiński z dnia 15 kwietnia 2009 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2009 r. Nr 76, poz. 1257) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami hotelowymi, usługami sportu i rekreacji (w tym baseny, place zabaw, boiska, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze), usługami sanatoryjnymi i leczniczymi, gastronomii i handlem - z wyłączeniem handlu wielkopowierzchniowego oraz innymi związanymi z wykorzystaniem wód geotermalnych - 10,74 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7, w tym:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na zasilaniu kompleksu basenowo - rekreacyjnego w wodę geotermalną - 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Tracą moc uchwały:

- Nr OR.BR.0007.98.2013.AR Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. poz. 3635),

- Nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 2223),

- Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 września 2015 r., poz. 3184),

- Nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastepujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama