reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalania budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 143 379,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 19 936 864,14 zł,

dochody majątkowe w wysokości 206 515,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 286 765,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 19 164 588,93 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 1 122 176,56 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 797 304,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 143 386,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 143 386,35 zł.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 1 187 485,65 zł, rozchody w wysokości 1 044 099,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 143 386,35 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 044 099,30 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł, w tym na:

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104 000,00 zł,

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości 5 478,24 zł,

2) wydatki w wysokości 5 478,24 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 445 346,50 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 774 609,04 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 289 256,36 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 289 256,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, stanowi załącznik nr 9

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 300,20 zł; wydatki - 300,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 24 300,00 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 51 600,00 zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy
o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przenoszenia kwot między zadaniami inwestycyjnymi w ramach tego samego działu;

b) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczonych, w granicach tego samego działu wydatków;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.xls


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.xls


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/97/15
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama