| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biskupiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849, ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną ( Dz. U. z 2015r., poz. 174).
Rada Miejska w Biskupcu uchwala:

§ 1. 1.1 Zwolnić z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle lub ich części powstałe w wyniku realizacji inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu § 3 pkt 10 litera a) oraz § 3 pkt 11 litera a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną ( Dz. U. z 2015r., poz. 174 ) - zwanego dalej "Rozporządzeniem" polegającej na realizacji inwestycji, której koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln euro oraz utworzeniu co najmniej 200 nowych miejsc pracy. Inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej opisane w zdaniu poprzedzającym zwane będą dalej "inwestycją". Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia.

1.2 Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej inwestycji wskazanej w ust. 1.1.

§ 2. 2.1 Zwolnienie z podatku od nieruchomości określone w § 1 przysługuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu - z jednoczesnym uwzględnieniem warunków określonych niniejszą uchwałą.

§ 3.

3.1 Zwolnienie z podatku od nieruchomości określone w § 1 przysługuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:

3.1.1 przedłożeniu Burmistrzowi Biskupca, przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją:

(a) zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym za datę przedłożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Biskupcu,

(b) zobowiązania się do wniesienia wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem środków publicznych - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

(c) zobowiązania się do zrealizowania inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

(d) zobowiązania się do utrzymania inwestycji przez okres co najmniej 10 lat, od daty zakończenia jej realizacji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

(e) zobowiązania się do utworzenia oraz utrzymania co najmniej 200 nowych miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycji - przez okres co najmniej 10 lat począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 4.1 Podmiot, który dokonał zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Biskupca zawiadomienie o rozpoczęciu realizacji inwestycji wraz z dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie prac dotyczących inwestycji - w terminie do 60 dni od rozpoczęcia tych prac - na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

4.2 W trakcie realizacji inwestycji, co 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji inwestycji w rozumieniu § 6 pkt 6.2 niniejszej uchwały, podmiot, który dokonał zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy winien złożyć Burmistrzowi Biskupca informację o stanie realizacji inwestycji, o poniesionych kosztach kwalifikowanych oraz o przewidywanym terminie zakończenia inwestycji.

4.3 Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty określone w § 5 ust. 2 punkt 1 Rozporządzenia, poniesione po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 3 pkt 3.1.1 litera a) niniejszej uchwały.

§ 5. 5.1 Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres 10 lat począwszy od:

5.1.1 pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym rozpoczęto realizację inwestycji, pod warunkiem nieposiadania przez przedsiębiorcę zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat publicznoprawnych należnych Gminie Biskupiec - według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc następujący po upływie dwunastu miesięcy od dnia, w którym rozpoczęto realizację inwestycji; albo

5.1.2 pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca zapłacił wszystkie zaległości wraz z odsetkami z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat publicznoprawnych należnych Gminie Biskupiec, które posiadał (jeśli w ogóle) według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzający miesiąc następujący po upływie dwunastu miesięcy od dnia w którym rozpoczęto realizację inwestycji, w każdym przypadku z uwzględnieniem dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849, ze zm.), nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym osiągnięto dodatni Skumulowany Wynik na Działalności Operacyjnej (jak zdefiniowano poniżej) lub do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność lub wartość pomocy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia. W celu potwierdzenia dnia od którego przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Burmistrzowi Biskupca zaświadczenia wydane przez właściwe organy podatkowe potwierdzające brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych Gminie Biskupiec.

5.2 Skumulowany Wynik na Działalności Operacyjnej ("Skumulowany Wynik na Działalności Operacyjnej") jest wyliczany w następujący sposób:

5.2.1 Wynik Operacyjny Przed Amortyzacją (jak zdefiniowane poniżej) za każdy rok obrotowy zostanie zdyskontowany poprzez podzielenie go przez iloczyn współczynników dyskonta dla wszystkich lat obrotowych pomiędzy danym rokiem obrotowym (to jest rokiem obrotowym, dla którego Wynik Operacyjny przed Amortyzacją zostanie zdyskontowany) oraz rokiem obrotowym rozpoczęcia inwestycji (z uwzględnieniem pełnego współczynnika dyskonta dla roku obrotowego rozpoczęcia inwestycji oraz pełnego współczynnika dyskonta dla roku obrotowego, za który Wynik Operacyjny przed Amortyzacją zostanie zdyskontowany);

5.2.2 Wyniki Operacyjne przed Amortyzacją zdyskontowane zgodnie z zasadą wskazaną w punkcie 5.2.1 powyżej za wszystkie lata obrotowe począwszy od roku obrotowego, w którym inwestycja została rozpoczęta zostaną zsumowane;

5.2.3 od kwoty uzyskanej zgodnie z zasadą wskazaną w punkcie 5.2.2 powyżej odjęta zostanie następnie wartość nakładów inwestycyjnych (tj. wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych) inwestycji, a w wyniku takiego działania uzyskany zostanie Skumulowany Wynik na Działalności Operacyjnej.

5.3 Współczynniki dyskonta, o których mowa w § 5 punkcie 5.2.1 są wyliczane w taki sposób, że dla każdego roku obrotowego wyliczany jest osobny współczynnik dyskonta zgodnie z następującą zasadą: współczynnik dyskonta dla danego roku = 1 + stopa procentowa referencyjna ogłoszona przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku obrotowego, dla którego wyliczany jest współczynnik dyskonta + stała marża w wysokości 3%. W przypadku wprowadzenia i zastąpienia polskiego złotego nową walutą obowiązującą w Polsce do obliczenia współczynnika dyskonta zostanie zastosowana stopa procentowa referencyjna dla przyszłej polskiej waluty, która zastąpi polskiego złotego obowiązująca w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego, za który kalkulowany jest współczynnik dyskonta i ogłaszana przez właściwą i uprawnioną do tego instytucję.

5.4 Wynik Operacyjny przed Amortyzacją ("Wynik Operacyjny przed Amortyzacją") oznacza zysk (stratę) z działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji w rozumieniu Załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 330, ze zm.), który został wygenerowany przez Inwestycję.

§ 6. 6.1 Po zakończeniu realizacji inwestycji przedsiębiorca winien przedłożyć Burmistrzowi Biskupca:

6.1.1 oświadczenie o zakończeniu realizacji inwestycji,

6.1.2 dokumenty potwierdzające zakończenie realizacji inwestycji, tj. decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy obiektów budowlanych powstałych w wyniku inwestycji, w zależności od tego co będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi przepisami prawa, chyba, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowalnych ani zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy nie będą wymagane przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowalnego,

6.1.3 oświadczenie o wartości inwestycji tj. o wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych wraz ze szczegółowym zestawieniem tych kosztów sporządzonym w podziale określonym w § 6 ust. 1 Rozporządzenia - na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

6.1.4 oświadczenie o ilości utworzonych nowych miejsc pracy dotyczących inwestycji - na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały; oświadczenie należy złożyć w terminie, o którym mowa w § 3.1.1 litera e) niniejszej uchwały,

6.1.5 informacje i dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w dniu złożenia informacji o zakończeniu inwestycji (dotyczy informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

6.2 Przez zakończenie realizacji inwestycji rozumie się dzień w którym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1409, ze zm.), zakończona zostanie budowa obiektów wskazanych w zgłoszeniu o którym mowa w § 3 pkt 3.1.1 lit. a) niniejszej uchwały oraz zakończony zostanie montaż maszyn i urządzeń wskazanych w tymże zgłoszeniu.

§ 7. 7.1 W okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości beneficjent pomocy obowiązany jest (bez odrębnego wezwania organu podatkowego) do przedłożenia w terminie nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego:

7.1.1 informacji - według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego, dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikowane, na pokrycie których otrzymano pomoc wynikającą z niniejszej uchwały,

7.1.2 oświadczenia o stanie zatrudnienia w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, według stanu odpowiednio na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego,

7.1.3 informacji dotyczącej wielkości osiągniętego w poprzednim roku obrotowym Wyniku Operacyjnego przed Amortyzacją, o którym mowa w § 5 pkt 5.4 niniejszej uchwały,

7.1.4 informacji o wysokości planowanej dywidendy.

§ 8. 8.1 Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku:

8.1.1 gdy zwiększone zatrudnienie, o którym mowa w § 3 pkt 3.1.1.litera e) nie zostanie utrzymane przez okres 10 lat począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od zakończenia realizacji inwestycji,

8.1.2 złożenia przez beneficjenta pomocy nieprawdziwych danych w kwestii spełnienia warunków, o których mowa w § 3 pkt 3.1.1 niniejszej uchwały, uprawniających do uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały,

8.1.3 nie spełnienia warunków i wymagań, o których mowa w § 3 pkt 3.1.1 niniejszej uchwały,

8.1.4 wypłaty dywidendy w okresie zwolnienia, z zastrzeżeniem że przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości jedynie w części odpowiadającej wysokości wypłaconej dywidendy,

8.1.5 osiągnięcia dodatniego Skumulowanego Wyniku na Działalności Operacyjnej, w takim jednak przypadku utrata prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości ma skutek wyłącznie na przyszłość, a zwolnienie, z którego przedsiębiorca korzystał do końca miesiąca, w którym osiągnięto dodatni Skumulowany Wynik na Działalności Operacyjnej lub do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność lub wartość pomocy w rozumieniu przepisów Rozporządzenia pozostaje ważne i skuteczne.

§ 9. 9.1 Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących ich utratę.

§ 10. 10.1 W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości - beneficjent pomocy zobowiązany jest do zwrotu udzielonej pomocy za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia.

§ 11. 11.1 Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjenta pomocy warunków udzielenia zwolnienia, a także sprawdzania ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych w tym zakresie przez przedsiębiorcę.

§ 12. 12.1 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 13. 13.1 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Szczerba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/96/2015
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »