| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-503/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Jezioranach na sesji w dniu 28 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/68/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.W dniu 01 grudnia 2015 r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 04 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Jeziorany, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 09 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Jeziorany nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium.W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) od dnia 1 stycznia 2016 r. rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową.W § 2 badanej uchwały - która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. - Rada Miejska w Jezioranach ustaliła stawkę opłaty miejscowej w kwocie 2,18 zł od osoby. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w oparciu o powołane wyżej przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw stwierdza, że od 1 stycznia 2016 r. opłata miejscowa będzie miała charakter fakultatywny i to czy w danej gminie będzie pobierana opłata miejscowa zależy od woli organu stanowiącego tej gminy. Rada gminy zobowiązana jest więc do jednoznacznego wyrażenia swojej woli w tym zakresie poprzez wprowadzenie opłaty miejscowej w drodze uchwały. Nie może czynić tego w sposób dorozumiany jedynie poprzez ustalenie stawek opłaty miejscowej. Tak więc skoro badana uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie opłaty miejscowej na rok podatkowy 2016 ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. to jej postanowienia muszą uwzględniać stan prawny na dzień jej wejścia w życie. Tym samym chcąc wprowadzić opłatę miejscową na terenie Gminy Jeziorany, Rada Miejska w Jezioranach zobowiązana jest do wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy a dopiero potem do określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie ustalenie przez Radę Miejską w Jezioranach stawki opłaty miejscowej bez jej uprzedniego wprowadzenie w sposób istotny narusza art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Olsztynie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z- ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »