| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-503/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm./ oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515/

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 28 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Jezioranach na sesji w dniu 28 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/68/15 w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.W dniu 01 grudnia 2015 r. uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 04 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Jeziorany, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 09 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu Kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel jednostki, której sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Jeziorany nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium.W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, co następuje:Stosownie do art. art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045) od dnia 1 stycznia 2016 r. rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową.W § 2 badanej uchwały - która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. - Rada Miejska w Jezioranach ustaliła stawkę opłaty miejscowej w kwocie 2,18 zł od osoby. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w oparciu o powołane wyżej przepisy art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw stwierdza, że od 1 stycznia 2016 r. opłata miejscowa będzie miała charakter fakultatywny i to czy w danej gminie będzie pobierana opłata miejscowa zależy od woli organu stanowiącego tej gminy. Rada gminy zobowiązana jest więc do jednoznacznego wyrażenia swojej woli w tym zakresie poprzez wprowadzenie opłaty miejscowej w drodze uchwały. Nie może czynić tego w sposób dorozumiany jedynie poprzez ustalenie stawek opłaty miejscowej. Tak więc skoro badana uchwała Rady Miejskiej w Jezioranach w sprawie opłaty miejscowej na rok podatkowy 2016 ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. to jej postanowienia muszą uwzględniać stan prawny na dzień jej wejścia w życie. Tym samym chcąc wprowadzić opłatę miejscową na terenie Gminy Jeziorany, Rada Miejska w Jezioranach zobowiązana jest do wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy a dopiero potem do określenia wysokości stawki opłaty miejscowej.W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie ustalenie przez Radę Miejską w Jezioranach stawki opłaty miejscowej bez jej uprzedniego wprowadzenie w sposób istotny narusza art. 17 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.Wobec powyższego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium RIO w Olsztynie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z- ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »