| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/127/2015 Rady Gminy Barciany

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barciany na 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236,art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.026.956,57zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 21.826.503,57zł. dochody majątkowe w wysokości 1.200.453,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.762.492,73zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.821.244,23 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3.941.248,50zł. ( Zał 3 i 3a)

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.316.888,50zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 735.536,16 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów zgodnie z zał. nr 6.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.499.145,16 zł, rozchody w wysokości 763.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 735.536,16 zł.

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.609,00 zł

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.493,57 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.493,57 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.): - dochody w wysokości 30.000,00 zł. - wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 416.659,95 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 416.659,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 i 8a.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 295.957,00 zł. Koszty - 296.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9

2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: - dochody - 685.830,00 zł. - wydatki - 685.830.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 62.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (dotyczy to jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle).

2) przenoszenia wydatków na wynagrodzenia w ramach działów nie powodujących zmniejszeń ani zwiększeń kwoty wynagrodzeń w działach ,

3) przenoszenia wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu nie powodujących zmian rzeczowych tych wydatków,

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.xls

Zał. Nr 3a Pozost zad. inwestycyjne (majątkowe)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Dochody i wydatki związ. z real. zadań z zakr.administr.rząd.i innych zad.zlec.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 Dochody i wydatki zwiazane z real. zad. real.na podst umów


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.xls

Zał. Nr 6 Przychody i rozchody budżetu


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.docx

Zał. Nr 7 Fundusz sołecki


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.XLS

Zał. Nr 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora fin. publ.


Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.XLS

Zał. Nr 8a Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora fin. publ.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.xls

Zał. Nr 9 Plan przych. i wydatków zakł.budż.,gosp.pom.oraz doch. i wyd.doch.włas.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/127/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.doc

Zał. Nr 10 Opis budżetu 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »