| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2015r. poz.2156)

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kolno: niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Kolno.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kolno dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1ust. 1,

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust.1.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kolno,

2) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kolno,

3) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Kolno wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Kolno wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kolno, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kolno, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku braku na terenie Gminy Kolno przedszkola prowadzonego przez Gminę Kolno, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Kolno, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wnioskodawca sporządza i przekazuje Wójtowi - nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca - rozliczenie otrzymanych części dotacji.

2. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji, z zastrzeżeniem ust. 4. Nadpłata dotacji podlega zaliczeniu na poczet następnej płatności, natomiast niedopłata dotacji podlega przekazaniu na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

4. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień danego roku (nadpłata/niedopłata) nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

5. Miesięczna kwota dotacji wypłacana jest do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia zgodnie ze zmianami, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej zmiany.

§ 7. Do czasu uzyskania przez Gminę Kolno informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy, dotacji udziela się w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Po otrzymaniu w/w informacji dotację koryguje się począwszy od transzy za styczeń danego roku budżetowego.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Kolno dokonywane jest w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Kolno z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki dotowanej w terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku budżetowego.

§ 9. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Kolno może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o liczbie uczniów wykazywanych w rozliczeniu miesięcznym, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2.

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

§ 10. 1. Kontrole, o których mowa w § 9 ust. 2 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Kolno upoważnieni przez Wójta Gminy Kolno, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego:

1) numer upoważnienia,

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli.

2. Wójt Gminy Kolno jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o planowanej kontroli - co najmniej na 5 dni przed kontrolą.

§ 11. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie kontrolerzy, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu dostarczenia protokołu kontroli.

5. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Kolno w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 13. 1. W terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego lub wpływu wyjaśnień o których mowa w § 12 ust. 5, Wójta Gminy Kolno przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy Kolno o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się jeżeli Wójt Gminy Kolno uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 12 ust. 5.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 15. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kolno Nr XX/130/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kolno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2012r., poz. 2045, z 2013r., poz. 3691, z 2014r., poz. 1436 i 3140).

§ 16. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na rok ……………………
na prowadzenie szkoły / przedszkola niepublicznego*

1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola niepublicznego* …………………………..

2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji Wójta Gminy

……………..........................…………

3. Numer i data decyzji/zaświadczenia* przyznającej szkole niepublicznej uprawnienia

szkoły publicznej ……………………………………………………………..

4. Typ i rodzaj szkoły lub placówki ……………………………………………..

5. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę ……………………………….

6. Planowana liczba uczniów ………………………………………

a) od stycznia do 31 sierpnia …………………………………..

w tym z Gminy Kolno ………………………………………..

z innych Gmin ………………………………………………..

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………….

b) od 1 września do 31 grudnia …………………………..

w tym z Gminy Kolno …………………………………

z innych Gmin ………………………………………….

W tym liczba uczniów niepełnosprawnych ………………………………………

7. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

………………....................................................................................................….

Zobowiązuję się do informowania na bieżąco o zmianach dotyczących ilości uczęszczających dzieci.

…………………….., dnia ……………………

…………………………………..

(podpis i pieczęć)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozliczenie
otrzymanej dotacji za miesiąc …………./…………….. roku

1. Nazwa placówki ……………………………………..

2. Adres …………………………………………………

3. NIP ……………………..... REGON …………………………………..

4. Nazwa organu prowadzącego …………………………………………..

5. Liczba uczęszczających uczniów / wychowanków* …………………………………….

w tym z Gminy Kolno …………………………………..

z innych Gmin ……………………………………………

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………..

6. Kwota otrzymanej dotacji ……………………………………………….

7. Wydatki bieżące ogółem ……………………………………………………..

w tym:

a) Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ………………………………………..

b) Pochodne od wynagrodzeń ……………………………………………………………

c) Pozostałe wydatki ………………………………………………………………

…………............, dnia ………………..

…………………………………….

(pieczęć i podpis)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/71/2015
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za rok …….

1. Pełna nazwa i adres placówki ……………………………………………………..

2. Nazwa i adres organu prowadzącego: ……………………………………………..

3. Numer rachunku bankowego, z którego poniesiono wydatki: …………………….

4. Rozliczenie otrzymanej dotacji:

Miesiąc

Kwota dotacji

Razem narastająco

od początku roku

Faktyczna liczba dzieci

w danym miesiącu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową placówki, sfinansowanych z dotacji w okresie objętym rozliczeniem.

Lp.

Nazwa wydatku

Kwota wydatku sfinansowana ze środków dotacji podmiotowej

1.

wynagrodzenie nauczycieli

2.

wynagrodzenie pozostałych pracowników

3.

pochodne od wynagrodzeń (np. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy)

4.

opłaty za media

5.

zakup materiałów i wyposażenia

6.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

7.

inne - wymienić jakie

SUMA wydatków sfinansowanych z dotacji

Oświadczam, że otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane tylko na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczam, że posiadam aktualne uprawnienia do otrzymanej dotacji.

…………............, dnia ………………..

………………………………………………….

data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania organu prowadzącego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »